2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

16

STRA

TE

JİK PLAN 

HAZIRLIK SÜRE

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda stratejik plan; “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli 
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için 
izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. Üniversite; kaynaklarını etkin 
ve verimli kullanarak sunduğu hizmetlerin kalitesini sürekli iyileştirmek, paydaş ve çalışanların memnuniyetini 
arttırmak için benimsediği stratejik yönetim anlayışını yeni stratejik planlama döneminde de sürdürecektir.

Bu nedenle stratejik plan hazırlık çalışmalarında üst yönetimin desteği alınarak iç ve dış paydaşların katılımı 
sağlanıp görüşleri alınarak stratejik planın katılımcı yöntemlerle hazırlanmasına önem verilmiştir. Yine bu 
kapsamda stratejik plan sürecinin iyi organize edilerek çalışma ekip ve grupların etkili ve verimli çalışabilmesi 
için gerekli ortamlar hazırlanmıştır. Plan ve program kapsamında stratejik plan hazırlık sürecine bağlı kalınarak 
danışmanlık hizmeti alınmıştır. Stratejik plan hazırlık süreci yönetim tarafından önemsenerek sahiplenilmiştir. 
Stratejik plan hazırlama takvimi Tablo 1’de aylar itibari ile gösterilmiştir.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

 

Tablo 1: 

Stratejik Plan Hazırlama Takvimi