7. MALİYETLENDİRME

178

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

TAHMİNİ 

MALİYET T

ABL

O

SU

Strateji geliştirme: amaç, hedef ve stratejilerin belirlenmesi bölümünde amaçlar, hedefler, performans
göstergeleri, stratejiler, hedef riskleri ve kontrol faaliyetleri ile maliyetlendirme yer almaktadır. Üniversite
hizmetlerine istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için program ve proje bazında kaynak tahsislerini
stratejik planlarına dayandırmak zorundadır. Bu nedenle Üniversite bütçesi stratejik plandaki amaç ve hedefleri
ile ilişkilendirilir.

Ahi Evran Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planının maliyetlendirilmesi sürecindeki temel hedef, stratejik
amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma
sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı
güçlendirilecek ve harcamaların önceliklendirilmesi süreci iyileştirilecektir. Bu kapsamda, belirlenen tedbirler
doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların tahmini kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Ahi Evran Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planında yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş
yıllık süre için tahmini 235.600.000 TL‘lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet
tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın
tahmini maliyetine ulaşılmıştır.