8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

186

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi 
ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz 
edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme 
sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak 
yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur.

Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı 
ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla 
yapılan ayrıntılı ve nesnel bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, 
hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik, etki ve sürdürülebilirliği analiz 
edilir.

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda
elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan
gözden geçirilir; hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar
karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda
gerekli görülen durumlarda stratejik planın
güncellenmesi kararı verilebilir. Stratejik planın
izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması;
gerek planın başarılı olarak uygulanması
gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis
edilmesi açısından vazgeçilmez bir unsurdur.