187

w

w

w

.ahievran.edu.tr

İZLEME VE

DEĞERLENDİRME

2017-2021 Stratejik Planı izleme ve değerlendirme süreci; planda yer alan bütün faaliyetler ile bütün birimlerde 
yapılan ve yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını kapsar. Planın yürürlüğe girmesinden sonra başlayacak 
olan izleme ve değerlendirme süreci ile amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı belirlenip eksikliklerin 
giderilmesi sağlanacaktır.

İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk üst yöneticidedir. Bununla birlikte sürecin 
yürütülmesinden “İzleme ve Değerlendirme Kurulu” (İDK) ile ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulabilecek ilgili 
diğer kurullar sorumlu olacaktır. 

Hedeflerin, stratejik performans göstergelerinin ve risklerin takibi ilgili hedeften sorumlu birimin harcama 
yetkilisinin sorumluluğundadır. Harcama birimlerinden hedeflere ilişkin alınan gerçekleşme değerlerinin 
konsolide edilerek üst yöneticiye sunulması ise, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın sorumluluğundadır. 

Stratejik planın ilk yılı için altı aylık/yıllık izleme tablosu, diğer yıllar için altı aylık/yıllık izleme tablosu ve 
birikimli izleme tablosu ayrı ayrı hazırlanır. Yıl sonu değerlendirme raporu ise Kalkınma Bakanlığına gönderilir. 
Yeni plan dönemi çalışmalarına başlamadan hazırlanan yılsonu değerlendirme raporu, bir sonraki dönem 
stratejik plan çalışmalarında dikkate alınır. Stratejik plan dönemi sonunda hazırlanan yılsonu değerlendirme 
raporu stratejik plan gerçekleştirme raporu olarak adlandırılır.

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ