17

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİK PLAN

HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik planın başarısının, üniversitenin tüm çalışanlarının 
sahiplenmesiyle mümkün olacağı bilincinden hareketle 
tüm çalışanların katılımına özen gösterilmiştir. Stratejik 
planın bir birim ya da kişiye ait olmayacağı, üniversitenin 
tümünü kapsayacağı vurgulanmıştır. Üniversiteyi bu plan 
doğrultusunda yönetmek, üniversite yönetiminin ana işlevleri 
arasında olduğundan yönetimin sahiplenmesi de büyük 
önem arz etmektedir. Bu nedenle üst yöneticinin desteği 
ve yönlendirmesi planın başarılı olabilmesi için önemlidir. 
Üst yönetici, plana önem verdiğini ve benimsediğini tüm 
personeliyle paylaşıp duyurmuştur.

Üniversite içerisinde Rektörden başlayarak her kademede 
katılımın sağlanması için gerekli hassasiyet gösterilmiştir. 
Bu organizasyonda temel aktörler belirlenmiştir. Stratejik 
planlama sürecine dâhil olması gereken kişi ve ekipler Şekil
1’de verilmiştir.

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

2.1 Planın Sahiplenilmesi

 

2.2 Planlama Sürecinin Organizasyonu

REKTÖR

YÖNETİM KURULU

YÖNLENDİRME KURULU

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

BİRİM ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (KOORDİNASYON)

HARCAMA BİRİMLERİ

 

Şekil 1: 

Stratejik Planlama Koordinasyonu