191

w

w

w

.ahievran.edu.tr

EKLER

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Tablo 26 : 

Stratejik Planlama Sürecinde Roller ve Sorumluluklar 

Süreç

Yönetim Süreci

Eylem

Roller ve Sorumlular

Strat

ejik Plan Hazırlık Sür

eci

Planın sahiplenilmesi

Olur alınması ve genelgelerin 
yayımlanması 

Rektör, Strateji Geliştirme 
Daire Başkanı, Stratejik 
Planlama Müdürü

Süreci organizasyonu

Stratejik planlamanın 
koordinasyonu

Stratejik Planlama Ekibi

İhtiyaçların tespiti

2017 - 2021 Stratejik Plan 
hazırlık çalışmalarının tüm 
personele duyurulması ve 
gerekli eğitimlerin verilmesi

Strateji Geliştirme Daire 
Başkanı

Zaman planı

2017-2021 Stratejik Plan 
Hazırlama takvimi 

Stratejik Planlama Ekibi

Hazırlama programı

2017-2021 Dönemi Stratejik 
Plan hazırlık programı

Stratejik Planlama Ekibi

Durum Analizi

Kurumsal tarihçe

Üniversitenin tarihi gelişimi

Stratejik Planlama Ekibi

Uygulanmakta olan stratejik 
planın değerlendirilmesi

Uygulanmakta olan stratejik 
planın değerlendirilmesi

Stratejik Planlama Ekibi

Mevzuat analizi

Üniversiteye görev ve 
sorumluluk yükleyen, 
faaliyet alanlarını düzenleyen 
mevzuatın analiz edilmesi

Stratejik Planlama Ekibi

Üst politika belgelerinin analizi

Üst politika belgelerinde 
üniversiteyi ilgilendiren 
hususların analiz edilmesi

Stratejik Planlama Ekibi

Faaliyet alanlarıyla ürün ve 
hizmetlerin belirlenmesi

Üniversitenin yaptığı 
faaliyetler ve ürettiği 
hizmetlerin analiz edilmesi

Stratejik Planlama Ekibi

Paydaş analizi

Üniversitenin iç ve dış 
paydaşlarla olan ilişkilerinin 
analiz edilmesi

Stratejik Planlama Ekibi

Kuruluş içi analiz

Üniversitenin insan kaynakları, 
kurum kültürü, fiziki kaynak, 
teknoloji ve bilişim altyapısı 
ile mali kaynakların analizinin 
yapılması

Stratejik Planlama Ekibi