192

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

JİK PLANLAMA SÜRE

R

OLLER VE SOR

U

ML

UL

UKLAR

Süreç

Yönetim Süreci

Eylem

Roller ve Sorumlular

Strat

ejik Plan 

Hazırlık Sür

eci

Yükseköğretim sektörü analizi

Üniversitenin faaliyet 
gösterdiği dış çevre analizinin 
yapılması

Stratejik Planlama Ekibi, Alt 
Çalışma Grupları

GZFT analizi

Üniversiteyi etkileyen 
koşulların incelendiği durum 
analizinin yapılması

Stratejik Planlama Ekibi, Alt 
Çalışma Grupları

Geleceğe Bakış

Misyon 

Üniversitenin varlık sebebinin 
belirlenmesi

Yönlendirme Kurulu, Stratejik 
Planlama Ekibi, Alt Çalışma 
Grupları

Vizyon

Ulaşılmak istenen hedeflerin 
belirlenmesi

Yönlendirme Kurulu, Stratejik 
Planlama Ekibi, Alt Çalışma 
Grupları

Temel değerler

Yöneticilerin inanç ve çalışma 
anlayışlarının belirlenmesi

Yönlendirme Kurulu, Stratejik 
Planlama Ekibi, Alt Çalışma 
Grupları

Strat

eji Geliştirme

Amaçlar

Politikaların uygulanmasıyla 
elde edilecek sonuçların 
belirlenmesi

Yönlendirme Kurulu, Stratejik 
Planlama Ekibi, Alt Çalışma 
Grupları

Hedefler

Amaçların plan dönemi 
içerisinde gerçekleşmesine 
yönelik çıktı ve sonuçların 
belirlenmesi

Yönlendirme Kurulu, Stratejik 
Planlama Ekibi, Alt Çalışma 
Grupları

Performans göstergeleri

Belirlenen hedeflere ne ölçüde 
ulaşıldığının ortaya konulması

Yönlendirme Kurulu, Stratejik 
Planlama Ekibi, Alt Çalışma 
Grupları