193

w

w

w

.ahievran.edu.tr

EKLER

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Süreç

Yönetim Süreci

Eylem

Roller ve Sorumlular

Strat

ejiler ile He

def Riskleri v

K

ontr

ol F

aaliy

etleri

Amaç ve hedeflere ulaşma 
yöntemleri

Üniversitenin hedeflerine 
nasıl ulaşılacağını gösteren 
yöntemlerin belirlenmesi

Yönlendirme Kurulu, Stratejik 
Planlama Ekibi, Alt Çalışma 
Grupları

Hedef riskleri ve kontrol 
faaliyetleri

Hedefe ulaşmada 
karşılaşılabilecek riskler 
ve kontrol faaliyetlerinin 
belirlenmesi

Tüm Harcama Birimleri

Maliy

etlendirme

Maliyetlendirme

Üniversitenin hizmetlerini 
istenilen kalitede sunabilmesi 
için proje ve bütçe bazında 
kaynakların belirlenmesi

Tüm Harcama Birimleri

İzleme v

e Değerlendirme

İzleme ve değerlendirme planı

6 aylık dönemlerde izleme ve 
değerlendirme toplantılarının 
yapılması

İzleme ve Değerlendirme 
Kurulu Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı

İzleme raporu

Toplantı sonuçlarına ilişkin 
rapor hazırlanması

İzleme ve Değerlendirme 
Kurulu Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı

Yılsonu izleme ve 
değerlendirme raporu

Yıllık izleme ve değerlendirme 
toplantıları yapılarak raporların 
hazırlanması

İzleme ve Değerlendirme 
Kurulu Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı

Stratejik plan gerçekleşme 
raporu

Stratejik planın yıllık dilimlerde 
gerçekleşme durumunu 
gösteren raporun hazırlanması

İzleme ve Değerlendirme 
Kurulu Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı

İç denetim

İç Denetim raporunun 
hazırlanması

İzleme ve Değerlendirme 
Kurulu Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı