3.2 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

28

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

JİK PLANIN 

DEĞERLENDİRİLME

Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”in 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasının (b) bendine göre hükümetin değişmesi hâlinde 
mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin stratejik planları yenilenebilecektir. Aynı maddenin 4’üncü 
fıkrasına göre ise stratejik plan yenilenmesi kararının hükûmetin değişmesini müteakip en geç üç ay içinde 
alınması ve bu kararı takip eden 6 ay içinde de yenilenmesi gerekmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde, yeni stratejik planlarını hazırlayacak kamu idareleri için takvim ile stratejik 
plan hazırlama sürecinde uyulması gereken temel ilkeleri içeren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlara Dair Tebliğ”, 7 Haziran 2015’te gerçekleştirilen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde 
30 Nisan 2015 tarihli 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bununla birlikte, 1 Kasım 2015 tarihinde 
yapılan seçimler neticesinde 64. Hükümetin kurulmasına müteakip mahalli idareler hariç diğer kamu idareleri 
stratejik planlarını yenileyebilecektir.

Üniversite üst yöneticisinin değişmesi ve Kalkınma Bakanlığı’nın yukarıda belirtilen tebliğine istinaden 
Üniversite stratejik planının yenilenmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda Ahi Evran Üniversitesi 2015-2019 
yıllarını kapsayan stratejik planı değerlendirilmiş olup planın 7 amaç ve 29 hedeften oluştuğu görülmüştür.

Üniversite akademik ve idari personelinin katılımı ile toplantı ve çalıştaylar düzenlenmiş, 2017-2021 yıllarını 
kapsayan yeni stratejik planın hazırlanması sırasında mevcut stratejik planın değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu 
kapsamda, mevcut stratejik planın amaç ve hedefleri arasında bazı uyumsuzluklar olduğu tespit edilmiştir.

Mevcut Stratejik Planla İlgili Tespit Edilen Genel Sorunlar Şu Şekilde Sıralanmaktadır:

1. Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin fazla olduğu, amaç ve hedeflerin birbiriyle karıştırıldığı 

saptanmış ve yeni stratejik planın; genel politika amaçlı, strateji odaklı, daha sade, anlaşılır, uygulanabilir 
olması amaçlanmıştır. Yeni stratejik planın, paydaşları motive edici ve onlara ilham verici yönde 
hazırlanması görüşü ağır basmıştır.

2. Stratejik planda yer alan misyon ve vizyon içeriklerinin birbiriyle karıştırıldığı, yeni stratejik planda ise 

misyon ve vizyon içeriklerinin işlevlerine uygun bir şekilde daha kısa ve anlaşılır biçimde belirlenmesine 
karar verilmiştir.

3. Stratejik planda amaç ve hedeflerin birbirleriyle uyumsuz olduğu, hedeflerin amaçları tam olarak 

açıklayamadığı, amaca ulaşmak için yeterli nitelikte hedefler belirlenmediği görülmüştür. Aynı durumun 
strateji ve performans göstergelerinin belirlenmesinde de tekrarlandığı tespit edilmiş; performans 
göstergelerinin net, anlaşılır ve ölçülebilir biçimde belirlenmediği, planın uygulama döneminde faaliyet 
raporlarına gerçek ve güvenilir bilgilerinin yansıtılmadığı gözlenmiştir. Bu nedenle yeni stratejik planda 
amaç-hedef-strateji-performans göstergesi arasında güçlü bağların kurulması gerektiği sonucuna 
varılmıştır.