29

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

4. Stratejik planın kanundan gelen bir zorunluluk olduğundan hareketle mevcut stratejik planla 

ilinti kurularak hazırlanması gereken yıllık idare faaliyet raporunun uygulama sonuçlarını tam 
olarak kapsamadığı görülmüş; yeni stratejik plan ile yıllık idare faaliyet raporu arasındaki bağın 
güçlendirilmesinin önemi vurgulanmıştır.

5. Stratejik planın hazırlanmasında ve uygulanmasında sağlam ve güvenilir verilere yer verilmediği tespit 

edilmiştir. Üniversite yıllık idare faaliyet raporlarının stratejik planın yıllık uygulama sonuçlarını içeren 
güvenilir ve sağlam verileri kapsaması gerektiğinden hareketle üniversitenin uygulama sonuçlarını 
üreten bir yönetim bilgi sistemi ihtiyacı olduğu sonucuna varılmıştır.

6. Mevcut stratejik planın yeterince katılımcılık anlayışına uygun olarak hazırlanmadığı tespit edilmiştir. 

Tüm paydaşların stratejik plan hazırlanmasında katkı sağlaması gerektiği sonucuna ulaşılmış ve plan 
hazırlık sürecinde katılımcılığın esas alınmasına karar verilmiştir.

7. Mevcut stratejik planda öğrenci ve personelin memnuniyetiyle ilgili anket düzenlemesi öngörülmüşken 

uygulamada buna yer verilmemiştir.

8. Stratejik planda eğitim öğretim altyapısının geliştirilmesine yer verilmişken bununla ilgili etki analizi 

konusuna değinilmemiştir.

9. Stratejik planda uluslararası değişim programlarıyla ilgili hedef belirlenmiş olmasına rağmen bu değişim 

programlarından faydalanan hedef kitlesi net olarak belirlenememiştir. 

10. Stratejik planda kalite ve kalite yönetim sisteminin yetersiz kaldığı belirlenmiştir.

11. Mevcut stratejik planda çevre ve enerji alanlarında bölgenin potansiyelini ortaya çıkaracak sektörlere 

yer verilmediği görülmüştür.

Mevcut stratejik planla ilgili yapılan bu değerlendirmeler yanında yeni stratejik planda aşağıdaki konuların 
öne çıkarılması hususu benimsenmiştir; 

1. İnovasyon, patent ve faydalı model gibi fikri haklar ile girişimcilik,

2. Mezunların istihdam durumları ile ilgili istatistikleri kapsayacak e-kampüs uygulaması,

3. Teknoloji Transfer Ofisi,

4. Bölgesel kalkınma,

5. Fizik tedavi ve tarım-hayvancılık,

6. Ahilik kültürü ve değerleri.

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ