3.3. Mevzuat Analizi

30

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

MEV

ZU

A

T ANALİZİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

DAYANAK

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR

1-) ...Bu Kanuna ekli (I) sayılı 
cetvelde yer alan kamu 
idarelerinin tüm gelirleri Hazine 
veznelerine girer, giderleri bu 
veznelerden ödenir. Bu idareler 
özel vezne açamaz…

1-)5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 6. Madde 2. 
Fıkra

Döner sermayeler 
ve fonlar genellik 
ilkesini ihlal 
etmektedir. Harcama 
öncesi denetim 
kaldırılmış, harcama 
sonrası denetim 
etkinleştirilememiştir. 
Performans 
denetimi yeterince 
yapılamadığından 
keyfilik ön plana 
çıkmıştır. Bu kapsamda 
şeffaflık ve hesap 
verilebilirliğin 
eksik kaldığı 
düşünülmektedir. Bütçe 
sistemi çok karmaşıktır. 
Bütçenin ve performans 
programının ayrı 
ayrı düzenlenmesi, 
bu karmaşıklığı 
artırmaktadır. Kanunun 
uygulanmasında 
çok başlılık vardır. 
Mevzuatta, iç denetçiler 
ve mali hizmetler 
birimi üst yöneticiye 
doğrudan bağlıyken, 
uygulamada bu madde 
gözetilmemektedir.
Hazine Birliğinin 
sağlanmasında, 
ikinci fıkrada sadece 
genel bütçeli idareler 
sayılmaktadır. Bu 
durum merkezi 
yönetim kapsamındaki 
diğer idareleri 
kapsamamaktadır.
Hazine birliği ilkesi 
gereği tüm idareleri 
kapsayacak biçimde bir 
sistem tasarlanabilir. 
Performans programı 
ve bütçe birleştirilip tek 
belge hâline getirilebilir.

Hazine birliği ilkesinden 
hareketle bahsedilen 
tüm gelirlerin 
hazinede toplanması 
önerilir. Harcama 
öncesi denetim 
kaldırılırken, harcama 
sonrası denetim etkin 
hâle getirilmelidir. 
Performans 
göstergelerine dayalı 
denetim yapılırken, bu 
göstergelerin daha akılcı 
belirlenmesi gerekir. 

2-) “…Malî saydamlığın sağlanması 
için gerekli düzenlemelerin 
yapılması ve önlemlerin 
alınmasından kamu idareleri 
sorumlu olup, bu hususlar Maliye 
Bakanlığınca izlenir.”

2-)5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 7.Madde 2.Fıkra

3-) “Her türlü kamu 
kaynağının elde edilmesi ve 
kullanılmasında görevli ve 
yetkili olanlar, kaynakların 
etkili, ekonomik, verimli ve 
hukuka uygun olarak elde 
edilmesinden, kullanılmasından, 
muhasebeleştirilmesinden, 
raporlanmasından ve kötüye 
kullanılmaması için gerekli 
önlemlerin alınmasından 
sorumludur ve yetkili kılınmış 
mercilere hesap vermek 
zorundadır.”

3-)5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 8.Madde

4-) “…Stratejik plan hazırlamakla 
yükümlü olacak kamu idarelerinin 
ve stratejik planlama sürecine 
ilişkin takvimin tespitine, stratejik 
planların kalkınma planı ve 
programlarla ilişkilendirilmesine 
yönelik usul ve esasların 
belirlenmesine Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir…”

4-)5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 9.Madde 3. 
Fıkra

5-) “…Üst yöneticiler, bu 
sorumluluğun gereklerini harcama 
yetkilileri, malî hizmetler birimi 
ve iç denetçiler aracılığıyla yerine 
getirirler.”

5-)5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 11.Madde 3.Fıkra

 

Tablo 5: 

Mevzuat Analizi Tablosu