31

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

DAYANAK

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR

1-) “…Üst yöneticiler, bu 
sorumluluğun gereklerini harcama 
yetkilileri, malî hizmetler birimi 
ve iç denetçiler aracılığıyla yerine 
getirirler.”

1-)5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 11.Madde 3. 
Fıkra

5018 ve 5436 sayılı 
Kanunların ilgili 
maddelerinde ifade 
uyumsuzlukları 
bulunmaktadır. 5018'de 
mali hizmetler birimi 
ifadesi kullanılırken, 
5436'da ise strateji 
geliştirme birimi ifadesi 
kullanılmaktadır. 
Mali hizmetler birimi 
uygulamada karışıklık 
yaratmakta, farklı 
görev ve sorumluluk 
taşıyan idari mali işler 
daire başkanlıkları ile 
karıştırılmaktadır.

5436 sayılı Kanunun 
15’inci maddesiyle 
uyumu sağlamak 
üzere maddede 
geçen mali hizmetler 
biriminin adının strateji 
geliştirme birimi olarak 
değiştirilmesi uygun 
olacaktır.

2-) “Teşkilât kanunlarında, Strateji 
Geliştirme Başkanlığı, Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı 
ve strateji geliştirme ve malî 
hizmetlere ilişkin hizmetlerin 
yerine getirildiği Müdürlük 
birimlerine ilişkin düzenleme 
yapılıncaya kadar ikinci fıkrada 
belirtilen görevler ile kanunlarla 
verilen diğer görevleri de 
yürütmek üzere..."

2-) 5436 Sayılı Kamu 
Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun
Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında
Kanun 15. Madde 1. Fıkra

1-) “...Ayrıca, bu kanun tasarılarına 
Maliye Bakanlığı ile ilgisine 
göre Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı veya Hazine 
Müsteşarlığının görüşleri eklenir.”

1-)5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 14.Madde

KHK/641 ile Devlet 
Planlama Teşkilatı 
Kalkınma Bakanlığı 
olmuştur.  Ancak 5018 
sayılı Kanunda bu 
ibarede herhangi bir 
değişiklik yapılmamıştır.

5018 sayılı Kanunda ilgili 
değişiklik yapılabilir.

2-) “Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının bağlı ya da 
sorumlu olduğu bakana yapılan 
atıflar Kalkınma Bakanına yapılmış 
sayılır…”

2-) 641/KHK 43. Madde 
a bendi