32

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

MEV

ZU

A

T ANALİZİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

DAYANAK

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR

“Maliye Bakanlığı, merkezî 
yönetim bütçe kanunu tasarısının 
hazırlanmasından ve bu amaçla 
ilgili kamu idareleri arasında 
koordinasyonun sağlanmasından 
sorumludur. Merkezî yönetim 
bütçesinin hazırlanma süreci, 
Bakanlar Kurulunun en geç 
Eylül ayının ilk haftası sonuna 
kadar toplanarak kalkınma 
planları, stratejik planlar ve genel 
ekonomik koşulların gerekleri 
doğrultusunda makro politikaları, 
ilkeleri, hedef ve gösterge 
niteliğindeki temel ekonomik 
büyüklükleri de kapsayacak 
şekilde Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığınca hazırlanan 
orta vadeli programı kabul 
etmesiyle başlar. Orta vadeli 
program, aynı süre içinde Resmî 
Gazetede yayımlanır. Orta vadeli 
program ile uyumlu olmak üzere, 
gelecek üç yıla ilişkin toplam 
gelir ve gider tahminleri ile 
birlikte hedef açık ve borçlanma 
durumu ile kamu idarelerinin 
ödenek teklif tavanlarını içeren 
ve Maliye Bakanlığı tarafından 
hazırlanan orta vadeli malî plan, 
en geç Eylül ayının on beşine 
kadar Yüksek Planlama Kurulu 
tarafından karara bağlanır ve 
Resmî Gazetede yayımlanır. Bu 
doğrultuda, kamu idarelerinin 
bütçe tekliflerini ve yatırım 
programını hazırlama sürecini 
yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı 
ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi 
Maliye Bakanlığınca, Yatırım 
Genelgesi ve eki Yatırım Programı 
Hazırlama Rehberi ise Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 
hazırlanarak en geç Eylül ayının 
on beşine kadar Resmî Gazetede 
yayımlanır...”

5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 16.Madde

Orta Vadeli Mali 
Plan,  Bütçe Çağrısı ve 
eki Bütçe Hazırlama 
Rehberi Maliye 
Bakanlığınca, Yatırım 
Genelgesi ve eki 
Yatırım Programı 
Hazırlama Rehberi ise 
Kalkınma Bakanlığınca 
hazırlanarak en geç 
Eylül ayının on beşine 
kadar Resmî Gazetede 
yayımlanır” hükmüne 
göre bütçe süreci 
çalışmaktadır. Oysa 
mevcut durumda 
üniversitelerde bütçe 
çalışmalarının Temmuz 
ayında yapılması 
ve bütçe teklifinin 
Maliye Bakanlığına 
gönderilmesi 
istenmektedir. Ortada 
ne bütçe tavanına 
ilişkin rakamlar ne 
de bütçe hazırlama 
rehberi olmadığı hâlde 
kurumlara rasyonel 
olmayan bütçeler 
yapılmaktadır.

Fiili durum ile kanun 
metni uyumlu hâle 
getirilebilir.