33

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

DAYANAK

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR

“Kamu idareleri, bütçelerinde 
yer alan ödeneklerin üzerinde 
harcama yapamaz. Bütçeyle 
verilen ödenekler, tahsis edildikleri 
amaçlar doğrultusunda yılı içinde 
yaptırılan iş, satın alınan mal 
ve hizmetler ile diğer giderlerin 
karşılanmasında kullanılır. Ancak, 
ait olduğu malî yılda ödenemeyen 
ve emanet hesabına alınamayan 
zamanaşımına uğramamış geçen 
yıllar borçları ile ilama bağlı 
borçlar, ilgili kamu idaresinin cari 
yıl bütçesinden ödenir.”

5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 20.Madde d 
bendi

Kamu idarelerinin 
ödenek üstü harcama 
yapabileceği ve 
yapamayacağı 
giderler net bir şekilde 
belirlenmemiştir. 
Personel giderleri, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Devlet 
Pirimi Giderleri, Beyiye 
Aidatları ve Mahkeme 
Harç Giderleri, 
Kıdem Tazminatı ve 
cezai müeyyidesi 
bulunan giderler 
için uygulamada 
ödenek üstü harcama 
yapılabilmektedir.

İlgili maddede, bunlar 
açıkça belirtilebilir.

“...Harcama yetkilileri bütçede 
öngörülen ödenekleri kadar, 
ödenek gönderme belgesiyle 
kendisine ödenek verilen harcama 
yetkilileri ise tahsis edilen ödenek 
tutarında harcama yapabilir.”

5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 31.Madde 6. 
fıkra

Harcama’nın yapılması 
için bütçede ödeneğin 
bulunması yeterli 
değildir. Ödeneğin 
serbest ve kullanılabilir 
olması gereklidir.

Harcama yapılabilir 
ifadesi yerine taahhüde 
girişilebilir ifadesinin 
kullanılması daha doğru 
bir ifade olacaktır.

“Bütçe ile ödenek tahsis edilen 
her bir harcama biriminin en üst 
yöneticisi harcama yetkilisidir…”

5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 31.Madde 1. fıkra

5018 ve 4734 sayılı 
Kanunlarda ifade 
uyumsuzlukları 
bulunmaktadır.
(Harcama yetkilisi-ihale 
yetkilisi gibi)

İki kanun arasındaki 
uyumsuzluğun 
giderilerek daha net bir 
tanım yapılması yoluna 
gidilebilir.

“...İhale yetkilisi: İdarenin, ihale 
ve harcama yapma yetki ve 
sorumluluğuna sahip kişi veya 
kurulları ile usulüne uygun olarak 
yetki devri yapılmış görevlilerini…”

4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanunu 4. Madde 
15.Fıkra