34

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

MEV

ZU

A

T ANALİZİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

DAYANAK

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR

1-) “Bütçelerden harcama 
yapılabilmesi, harcama yetkilisinin 
harcama talimatı vermesiyle 
mümkündür…” 

1-)5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 32.Madde 
1.Fıkra

5018 sayılı kanunda 
harcama yapılabilmesi 
harcama talimatı 
verilmesi şartına 
bağlanmıştır. 
Yönetmelikte ise kamu 
ihale mevzuatına 
tabi olan giderlerde 
harcama talimatına 
ihtiyaç olmadığı 
anlaşılmaktadır. 
Kanun ve yönetmelik 
hükümleri arasında 
çelişki bulunmaktadır.

Merkezi Yönetim 
Harcama Belgeleri 
Yönetmeliğindeki 
harcama talimatına 
ilişkin maddeler, 
5018 sayılı Kanuna 
uyumlu olacak şekilde 
düzeltilebilir.

2-) “...Harcama talimatı: Kamu 
ihale mevzuatına tabi olmayan 
bir giderin idare adına geçici veya 
kesin olarak ödenebilmesi için 
giderin konusunu, gerekçesini, 
yapılacak iş veya hizmetin 
süresini, hukuki dayanaklarını, 
tutarını, kullanılabilir ödeneğini, 
tertibini, gerçekleştirme usulü ile 
gerçekleştirmeyle görevli olanlara 
ilişkin belgeyi...”

2-)Merkezî Yönetim 
Harcama Belgeleri 
Yönetmeliği 4. Madde 
4. Fıkra

“…Gerçekleştirme görevlileri, 
harcama talimatı üzerine; 
işin yaptırılması, mal veya 
hizmetin alınması, teslim almaya 
ilişkin işlemlerin yapılması, 
belgelendirilmesi ve ödeme için 
gerekli belgelerin hazırlanması 
görevlerini yürütürler…”

5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 33.Madde 2. 
Fıkra

Kanundaki 
gerçekleştirme 
görevlileri tanımından, 
o konuda ya 
da o hizmetin 
gereklerinde görev 
olan tüm görevliler 
anlaşılmaktadır.

Kanuna netlik 
kazandırması açısından 
gerçekleştirme görevlisi 
tanımında daha net 
tanımlamaya gidilebilir.