35

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

DAYANAK

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR

“Harcama yetkilisinin uygun 
görmesi ve karşılığı ödeneğin 
saklı tutulması kaydıyla, ilgili 
kanunlarda öngörülen hâller 
ile gerçekleştirme işlemlerinin 
tamamlanması beklenilemeyecek 
ivedi veya zorunlu giderler 
için avans vermek veya kredi 
açmak suretiyle ön ödeme 
yapılabilir. Verilecek avansın üst 
sınırları merkezî yönetim bütçe 
kanununda gösterilir...”

5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 35.Madde 1. 
Fıkra

İlgili maddelerde 
verilecek avansın 
üst sınırları, alınacak 
teminat oranları ve yılı 
geçen akreditif artığı ile 
ilgili ayrıntılı hükümler 
bulunmamaktadır.  

Verilecek avansın üst 
sınırları ve alınacak 
teminat oranları 
merkezi yönetim 
bütçe kanununda 
gösterilmelidir. Açılan 
kredilerin yılsonlarında 
kapatılmasında, 
harcama birimleri ve 
muhasebe birimleri 
sıkıntı çekmektedir. 
Bunu önlemek amacıyla 
ilgili mevzuatına 
uygun olarak açılmış 
ve kapatma süresi 
ertesi mali yıla 
taşmış kredilerde 
yılsonunda kredi artığı 
devredilebilmelidir. 
Bu tutarlara ilişkin 
ödenekler hakkında 
akreditifler ile ilgili 
hükümler uygulanması 
gerekir.

“...Açılmış akreditiflere ilişkin 
kredi artıkları ertesi yıla 
devredilmekle birlikte ödenekleri 
iptal olunur. Devredilen kredi 
artıklarının karşılığı, genel bütçe 
kapsamındaki kamu idarelerinde 
Maliye Bakanı, diğer kamu 
idarelerinde ise üst yönetici 
tarafından idare bütçesinin ilgili 
tertibine ödenek kaydolunur...”

5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 35.Madde 3. 
Fıkra

“Özel gelirler karşılığında 
idarelere tahsis edilen özel 
ödenek miktarları, ilgili idarelerin 
bütçelerinde gösterilir. Malî 
yıl içinde kullanılabilecek özel 
ödenek miktarı, tahsil edilen özel 
gelir tutarını geçemez. Tahsil 
edilen özel gelirlerin ödenek 
tutarını aşması hâlinde, ödenek 
eklenemez.  Özel gelirlere 
ilişkin olarak ilgili kanunlarında 
belirtilen fiyatlandırılabilir mal 
ve hizmetlerin tarifeleri ile 
uygulamaya yönelik usul ve 
esaslar, Maliye Bakanlığının 
görüşü alınarak ilgili kamu 
idarelerince belirlenir. Özel 
gelirlerin ödenek kaydına, gelecek 
yıla devrine, iptaline ilişkin yetki 
ve işlemler merkezî yönetim bütçe 
kanununda gösterilir.”

5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 39.Madde

5018 sayılı Kanunda 
özel gelire ilişkin 
hüküm bulunmasına 
rağmen, öz gelire ait 
herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır.

Özel bütçeli idareler, 
düzenleyici ve 
denetleyici kurumlara 
tahsis edilen öz 
gelir miktarlarının 
B cetvelinde ve 
karşılıklarının A 
cetvelinde bulunduğuna 
dair hüküm yer alabilir. 
Ayrıca tahsil edilen 
özgelir ödenek miktarını 
aşması hâlinde aştığı 
tutarı geçmeyecek 
şekilde gelir fazlası 
karşılığı ödenek kaydı 
yapılacağı hükümde yer 
alabilir.