36

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

MEV

ZU

A

T ANALİZİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

DAYANAK

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR

“...kamu idarelerinden, mali 
istatistiklerine esas verilerini 
süresinde göndermeyenlere 
Maliye Bakanlığınca bir ay ek 
süre verilir. Ek süre sonunda 
da verilerin gönderilmemesi 
hâlinde, Maliye Bakanlığının talebi 
üzerine, ilgili kamu idaresinin 
üst yöneticileri tarafından mali 
hizmetler birimi yöneticisi ile 
muhasebe yetkilisine, her türlü 
aylık, ödenek, zam ve tazminat 
dâhil yapılan bir aylık net 
ödemeler toplamı tutarında idari 
para cezası verilir. İdari para 
cezası uygulanmış olması bilgi 
verme yükümlülüğünü ortadan 
kaldırmaz. İdari para cezaları, 
bu Kanunun 73’üncü maddesi 
hükümlerine göre tahsil edilir.”

5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 53. Madde 
4.Fıkra

İlgili muhasebe 
kayıtlarını ve 
raporlarını oluşturma 
ve bu raporların 
güvenilirliğinden 
idare tarafından 
görevlendirilmiş genel 
yönetim sektörü 
kapsamında yer alan 
birim muhasebe 
yetkilileri sorumlu 
iken, verilerin 
gönderilmemesi 
cezasının ise mali 
hizmetler birimi 
yöneticisi ile muhasebe 
yetkilisine verilmesi 
cezanın şahsiliği ilkesine 
aykırıdır.

Kamu idaresinin üst 
yöneticisi tarafından 
verileri hazırlamak ve 
göndermekle yükümlü 
kişilerin de sorumlu 
olduğuna dair bir 
hüküm eklenebilir.

“İç kontrol; idarenin amaçlarına, 
belirlenmiş politikalara ve 
mevzuata uygun olarak 
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve 
verimli bir şekilde yürütülmesini, 
varlık ve kaynakların korunmasını, 
muhasebe kayıtlarının doğru ve 
tam olarak tutulmasını, malî bilgi 
ve yönetim bilgisinin zamanında 
ve güvenilir olarak üretilmesini 
sağlamak üzere idare tarafından 
oluşturulan organizasyon, 
yöntem ve süreçle iç denetimi 
kapsayan malî ve diğer kontroller 
bütünüdür…”

5018 sayılı Kanunun 
55.Madde 1. Fıkra

İç kontrol ile ilgili kanun, 
usul ve esaslar olduğu 
halde yönetmelik 
düzenlenmemiştir. 

Kurumlarda iç kontrol 
sisteminin kurulması, 
uygulanması ve 
yürütülmesi anlamında 
yönetmelik düzenlenip 
sistem daha etkin hale 
getirilebilir. Maliye 
Bakanlığı, kurumlarda 
iç kontrol sisteminin 
uygulanabilirliği 
konusunda 
değerlendirme 
raporlarını dikkatle 
inceleyip gerekli 
takipleri yapması 
gerekir.