37

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

DAYANAK

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR

“Kamu idarelerinin malî yönetim 
ve kontrol sistemleri; harcama 
birimleri, muhasebe ve malî 
hizmetler ile ön malî kontrol ve 
iç denetimden oluşur. Yeterli 
ve etkili bir kontrol sisteminin 
oluşturulabilmesi için; mesleki 
değerlere ve dürüst yönetim 
anlayışına sahip olunması, malî 
yetki ve sorumlulukların bilgili 
ve yeterli yöneticilerle personele 
verilmesi, belirlenmiş standartlara 
uyulmasının sağlanması, 
mevzuata aykırı faaliyetlerin 
önlenmesi ve kapsamlı bir 
yönetim anlayışı ile uygun bir 
çalışma ortamının ve saydamlığın 
sağlanması bakımından ilgili 
idarelerin üst yöneticileri ile diğer 
yöneticileri tarafından görev, yetki 
ve sorumluluklar göz önünde 
bulundurulmak suretiyle gerekli 
önlemler alınır.”

5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 57. Madde

5018 sayılı Kanunun 
ilgili maddesinde 
mali hizmetleri 
birim yöneticileri 
ve personelinin 
nitelikleri hakkında 
yeterli açıklama 
bulunmamaktadır. 

Mali yetki ve 
sorumlulukların bilgili 
ve yeterli yöneticilerle 
personellere verilmesi 
hükmünün uygulanması 
amacıyla kanunda 
değişikliğe gidilebilir. 
Mali hizmetler 
birim yöneticilerinin 
ve personelinin 
niteliklerinin Maliye 
Bakanlığınca 
hazırlanacak ve 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle 
belirlenebilir. Böylelikle 
mali hizmetler 
birimlerinin daha etkin 
olması sağlanacaktır

“Kamu idarelerinde denetim 
elemanı olarak en az beş yıl 
veya İç Denetim Koordinasyon 
Kurulunca belirlenen alanlarda en 
az sekiz yıl çalışmış olmak.”

5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol 
Kanunu 65.Madde b 
bendi

İç denetçi olabilecekler 
arasında mali süreç 
denetiminde önemli 
role sahip olan mali 
hizmetler birim 
yöneticilerinin 
sayılmadığı 
görülmüştür.

Özellikle mali 
süreçlerin denetiminde, 
kurumların üst 
yöneticilerine mali 
sistemin işleyişine 
yönelik rehberlik 
etmede, mali 
süreçlerden ve 
yapıdan kaynaklı olası 
kurumsal risklerin 
azaltılması ya da 
ortadan kaldırılmasında, 
bilgi, birikim ve 
deneyimlerinden 
yararlanmak; ayrıca 
kariyer fırsatı 
bağlamında mali 
hizmetler biriminin 
nitelikli personeline 
ve yöneticilerine 
imkân tanımak 
amacıyla iç denetçi 
olarak atanmalarına 
ilişkin hükmün 
metne eklenmesi 
önerilmektedir.