38

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

MEV

ZU

A

T ANALİZİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

DAYANAK

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR

1-) “Öğretim elemanlarının 
kurumlarından yolluk almaksızın 
yurt içinde ve dışında kongre, 
konferans, seminer ve benzeri 
bilimsel toplantılarla, bilim 
ve meslekleri ile ilgili diğer 
toplantılara katılmalarına, 
araştırma ve inceleme gezileri 
yapmalarına, araştırma ve 
incelemenin gerektirdiği yerde 
bulunmalarına, bir haftaya kadar 
dekan, enstitü ve yüksekokul 
müdürleri, on beş güne kadar 
rektörler izin verebilirler…”

1-)2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu 
39.Madde 1. Fıkra

6245 Sayılı Harcırah 
Kanununda, harcırah 
ödenecek olan 
personel yurt içinde 
veya dışında başka 
bir yere gönderilenler 
olarak belirtilirken, 
2547 Sayılı Kanunda 
öğretim elemanlarının 
yurt içinde ve dışında 
kongre, konferans, 
seminer ve benzeri 
bilimsel toplantılarla, 
bilim ve meslekleri ile 
ilgili diğer toplantılara, 
araştırma ve inceleme 
gezilerine yolluksuz 
olarak katılabilecekleri 
belirtilmiştir. Ödeme 
yapılabilecek personel 
belirlenirken, sorunlar 
oluşmaktadır.

Sözü edilen iki Kanunda 
harcırahlara ilişkin 
maddeler arasında 
uyum sağlanmalıdır.

2-) “Aşağıda gösterilen memur 
ve hizmetlilere muvakkat vazife 
harcırahı olarak yol masrafı ile 
yevmiye verilir ve hamal (Cins ve 
adedi beyannamede gösterilmek 
suretiyle) bagaj ve ikametgah 
veya vazife mahalli ile istasyon, 
iskele veya durak arasındaki nakil 
vasıtası masrafları da ayrıca tediye 
olunur: 
Birinci maddede yazılı kurumlara 
ait bir vazifenin ifası maksadıyla 
muvakkaten yurt içinde 
veya dışında başka bir yere 
gönderilenlere;…”

2-)6245 Sayılı Harcırah 
Kanunu 14. Madde 1. 
Fıkra, 1. Bendi