39

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

DAYANAK

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR

1-) “Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve 
kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek 
düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel 
araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; 
fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri 
kuruluş ve birimlerden oluşan bir 
yükseköğretim kurumudur.”
“Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-
öğretim, bilimsel araştırma ve yayın 
yapan; kendisine birimler bağlanabilen 
bir yükseköğretim kurumudur.”
“Enstitü: Üniversitelerde ve 
fakültelerde birden fazla benzer 
ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, 
eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve 
uygulama yapan bir yükseköğretim 
kurumudur.” 
“Yüksekokul: Belirli bir mesleğe 
yönelik eğitim öğretime ağırlık veren 
bir yükseköğretim kurumudur.”
“Meslek Yüksekokulu: Belirli 
mesleklere yönelik nitelikli insan gücü 
yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya 
üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-
öğretim sürdüren, ön lisans derecesi 
veren bir yükseköğretim kurumudur.”

1-) 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu 

3. maddenin d bendinde 
üniversite, fakülte, 
enstitü, yüksekokul 
vb. kuruluş ve 
birimlerden oluşan 
bir yükseköğretim 
kurumudur diye 
tanımlandığı halde, 
kuruluş ve birim olarak 
tanımlanan bu birimler 
e,f,g bentlerinde bunlar 
da kurum olarak 
tanımlanmıştır. Yasanın 
bu bentleri arasında 
çelişki vardır.
Burada 2547 sayılı 
Kanunun 3 ve 31. 
maddeleri bir arada 
değerlendirerek 
yorumlanmalıdır. 

Kanunun eksik 
yorumlanmasından 
kaynaklanan 
uygulamadaki sıkıntılar 
giderilmelidir.

2-) “…Bölüm başkanı; bölümün aylıklı 
profesörleri, bulunmadığı takdirde 
doçentleri, doçent de bulunmadığı 
takdirde yardımcı doçentler 
arasından fakültelerde dekanca, 
fakülteye bağlı yüksekokullarda 
müdürün önerisi üzerine dekanca, 
rektörlüğe bağlı yüksekokullarda 
müdürün önerisi üzerine rektörce 
üç yıl için atanır. Süresi biten başkan 
tekrar atanabilir…”

2-) 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu 
21. Madde 3. Bendi

3-) “Öğretim görevlileri, ilgili yönetim 
kurullarının görüşleri alınarak fakülte-
lerde dekanların, rektörlüğe bağlı 
bölümlerde bölüm başkanlarının 
önerileri üzerine ve rektörün onayı 
ile öğretim üyesi, öğretim üye 
yardımcısı ve öğretim görevlisi 
kadrolarına atanabilirler veya kadro 
şartı aranmaksızın ders saati ücreti 
veya sözleşmeli olarak istihdam 
edilebilirler…”

3-) 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu 
31.madde