40

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

MEV

ZU

A

T ANALİZİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

DAYANAK

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR

4-)’’Maaş karşılığı haftalık ders 
yükü, öğretim üyeleri için 10 saat, 
öğretim görevlileri ve okutmanlar 
için 12 saattir…” 

4-) Ders Yükü Tespiti 
ve Ek Ders Ücreti 
Ödemelerinde Uyulacak 
Esaslar Madde 1 a

3. maddenin d bendinde 
üniversite, fakülte, enstitü, 
yüksekokul vb. kuruluş 
ve birimlerden oluşan bir 
yükseköğretim kurumudur 
diye tanımlandığı 
halde, kuruluş ve birim 
olarak tanımlanan bu 
birimler e,f,g bentlerinde 
bunlar da kurum olarak 
tanımlanmıştır. Yasanın bu 
bentleri arasında çelişki 
vardır.
Burada 2547 sayılı 
Kanunun 3 ve 31. 
maddeleri bir arada 
değerlendirerek 
yorumlanmalıdır.

Kanunun eksik 
yorumlanmasından 
kaynaklanan 
uygulamadaki sıkıntılar 
giderilmelidir. 

5-) “Rektör, dekan, enstitü ve 
yüksekokul müdürleri için haftalık 
ders yükü zorunluluğu aranmaz, 
bunların yardımcıları ile bölüm 
başkanlarının haftalık ders yükü 
yukarda belirtilen yükün yarısı 
kadardır.”

5-) Ders Yükü Tespiti 
ve Ek Ders Ücreti 
Ödemelerinde Uyulacak 
Esaslar Madde 1 c

“Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere 
uygun olarak yükseköğretim 
kurumlarının görevleri; 
a. Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim 
esaslarına dayanan bir düzen içinde, 
toplumun ihtiyaçları ve kalkınma 
planları ilke ve hedeflerine uygun ve 
ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde 
eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, 
yayın ve danışmanlık yapmak, 
b. Kendi ihtisas gücü ve maddi 
kaynaklarını rasyonel, verimli ve 
ekonomik şekilde kullanarak, milli 
eğitim politikası ve kalkınma planları 
ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim 
Kurulu tarafından yapılan plan ve 
programlar doğrultusunda, ülkenin 
ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan 
gücü yetiştirmek.”

2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu 
12.madde a ve b bentleri

2547 Sayılı Kanunun, 
yükseköğretim 
kurumlarına verdiği 
görevler neticesinde, 
yükseköğretim 
kurumlarının bu 
görevleri yerine 
getirirken özellikle 
personel kaynaklarını 
rasyonel ve verimli 
şekilde kullanmadığı 
tespit edilmiştir.

Etkin insan kaynakları 
planlaması ve 
kadro yapılarının 
oluşturulması önündeki 
kurumlar arası geçiş 
prosedürlerinin 
yeniden belirlenmesi 
gerekmektedir. 
Üniversite Akademik 
personeli için 
sınavsız muvafakatle 
üniversiteler arası geçiş 
imkânı tanınmalıdır. 
Akademisyenlerde 
atamalar sürekli 
olarak düzenlenmeli 
süre uzatımlı 
atamalarda süre şartı 
aranmamalıdır.

“Gerekli gördüğü hâllerde 
üniversiteyi oluşturan kuruluş 
ve birimlerde görevli öğretim 
elemanlarının ve diğer personelin 
görev yerlerini değiştirmek veya 
bunlara yeni görevler vermek.”

2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu 
13.madde b bendi 4 
numaralı fıkra

2547 sayılı Kanun, 
akademik personelin 
durumu ile ilgili 
olup, idari personeli 
kapsamamaktadır. Bu 
nedenle de idari personelin 
görevlendirilmesinde, 2547 
sayılı kanun değil, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu 
kullanılmalıdır.

Kanunlar arasında uyum 
sağlanmalıdır.