42

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

MEV

ZU

A

T ANALİZİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK

DAYANAK

TESPİTLER

İHTİYAÇLAR

1-) Strateji geliştirme birimlerinin 

görevleri

Madde 5 — Aşağıda belirtilen 

görevler, strateji geliştirme birimleri 

tarafından yürütülür:

a) Ulusal kalkınma strateji ve poli-

tikaları, yıllık program ve hükûmet 

programı çerçevesinde idarenin orta 

ve uzun vadeli strateji ve politikaları-

nı belirlemek, amaçlarını oluşturmak 

üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b) İdarenin görev alanına giren 

konularda performans ve kalite 

ölçütleri geliştirmek ve bu kapsam-

da verilecek diğer görevleri yerine 

getirmek.

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin 

geliştirilmesi ve performansla ilgili 

bilgi ve verileri toplamak, analiz 

etmek ve yorumlamak.

d) İdarenin görev alanına giren 

konularda, hizmetleri etkileyecek dış 

faktörleri incelemek, kurum içi kapa-

site araştırması yapmak, hizmetlerin 

etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz 

etmek ve genel araştırmalar yapmak.

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin 

hizmetleri yerine getirmek.

f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliş-

tirme Kurulunun sekretarya hizmet-

lerini yürütmek.

g) İdarenin stratejik plan ve perfor-

mans programının hazırlanmasını 

koordine etmek ve sonuçlarının 

konsolide edilmesi çalışmalarını 

yürütmek. 

 h) İzleyen iki yılın bütçe tahminleri-

ni de içeren idare bütçesini, stratejik 

plan ve yıllık performans programına 

uygun olarak hazırlamak ve idare 

faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu 

izlemek ve değerlendirmek.

i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek 

bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, 

ayrıntılı harcama programı hazırla-

mak ve hizmet gereksinimleri dikka-

te alınarak ödeneğin ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlamak.

j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe 

uygulama sonuçlarına ilişkin verileri 

toplamak, değerlendirmek ve bütçe 

kesin hesabı ile malî istatistikleri 

hazırlamak

Strateji Geliştirme 
Birimlerinin Çalışma 
Usul ve Esaslarında 
Yönetmelik 5 Madde 
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j Bentleri

Bütçe bir kurumun 
faaliyetlerini yerine 
getirebilmesinin 
ön şartıdır. Nitekim 
bütçesi onaylanmayan 
hükûmetlerin 
öngörülmemesine rağmen 
düşmüş kabul edilmesinin 
gerekçesi de budur. 
Harcama yapılamadan 
yürütme işlevi yerine 
getirilemez. 

Bütçe ile yürütme 
organına işlerlik 
verilmekte, yürütme 
organının parlamentoya 
karşı olan siyasal 
sorumluluğu ise; 
bakanlar aracılığı ile 
sağlanmaktadır. 

Bakanların siyasal 
sorumluluğunu sağlamada 
idari görev üstlenenler ise 
yürütme organının her bir 
kademesinin en üstünde 
yer alan üst yöneticilerdir. 
Üst yöneticiler TBMM 
tarafından bakanlara 
yüklenilen sorumluluğu 
kendi kurumlarının görev 
alanı ile sınırlı olmak üzere 
idari sorumluluk olarak 
üstlenmişlerdir.

Strateji Geliştirme 
Birimleri üst yönetici 
ile ilişkilendirilmeli ve 
yasa ve yönetmeliklerle 
öngörülen görevlerin 
koordinasyonu 
Strateji Geliştirme 
Birimi aracılığı ile 
yürütülmelidir. 
Yönetmelikte sayılan 
en son görev maddesi 
irdelendiğinde strateji 
geliştirme birimlerinin 
bağlı olduğu 
yöneticilerin bakan ve/
veya üst yönetici olması 
gerekmekte olduğu da 
açıktır.