43

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

   Üniversiteyi İlgilendiren ve İlgisine Göre Yasal Yükümlülük Yükleyen Diğer Mevzuatlar

 Tabi Olunan Kanunlar

1. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası

2. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

4. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

5. 492 sayılı Harçlar Kanunu

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

7. 2128 sayılı İcra İflas Kanunu

8. 2489 sayılı Kefalet Kanunu

9. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

10. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkında 

Kanun

11. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat 

Kanunu

12. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

13. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 

14. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

15. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 

16. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

17. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

18. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

19. 4857 sayılı İş Kanunu

20. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

21. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu

22. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

23. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu

24. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

25. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

26. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu

27. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

28. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun

29. 6245 sayılı Harcırah Kanunu

30. 7201 sayılı Tebligat Kanunu

31. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

32. 237 sayılı Taşıt Kanunu

33. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanunu

34. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

35. 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu

36. 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili 

Eğitim Yapılması Hakkında Kanun

37. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun