44

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

MEV

ZU

A

TLAR

1. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

2. İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik

3. Kamu İdarelerince Hazırlanan Faaliyet Raporları 

Hakkında Yönetmelik

4. Kamu İdarelerince Hazırlanan Performans 

Programları Hakkında Yönetmelik

5. Kamu İdarelerince Hazırlanan Stratejik 

Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik

6. Kamu İdarelerine Ait Taşınırlar Kaydına İlişkin 

Yönetmelik

7. Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının 

Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik

8. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik

9. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 

Yönetmeliği

10. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

11. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi ile Çalışma Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik

12. Muhasebe Yetkililerinin Mutemetlerinin 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

13. Ön Ödeme Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmelik

14. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik

15. Taşınır Mal Yönetmeliği

16. Taşınmaz Mal Yönetmeliği

17. Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

18. Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

19. Ahi Evran Üniversitesi Ön lisans ve Lisans 

Eğitim - Öğretim Sınav Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20. Ahi Evran Üniversitesi Ön lisans ve Lisans 

Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

21. Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık 

Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

22. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Yemek 

Bursu Verilmesi Esasları Hakkında Yönetmelik

23. Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına 

İlişkin Yönetmelik (Farabi Yönetmeliği)

24. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği

25. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav 
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik

26. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

27. YÖK Öğrenci Konseyleri ve Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliği

28. Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet 

Maliyetine Öğrenci Katkısı ile Diğer 
Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Kullanımı 
ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik

Tabi Olunan Yönetmelikler