Paydaş analizi sürecinde; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan katılımcılık sağlanmış ve 
Üniversitenin etkileşim içinde bulunduğu tarafların görüşleri dikkate alınarak stratejik planın sahiplenilmesine 
çalışılmıştır. “Girişimci ve yenilikçi üniversite” anlayışına uygun olarak tüm paydaşların görüş, talep, öneri ve 
destekleri stratejik plana yansıtılmıştır. Bu çerçevede Kırşehir ve bölgedeki paydaşlarla iki ortak akıl toplantısı 
düzenlenmiş ve katılımcıların paylaşımları sonucunda üniversitenin paydaşlarla ilişkilerinin seviyesi ve 
öncelikleri tespit edilmiştir.

Paydaş analizi ile planın sahiplenilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması hedeflenmiştir. Üniversite 
hizmetlerinin sunulmasına engel oluşturabilecek unsurlar saptanmış ve gerekli önlemlerin alınması için 
değerlendirmeler yapılmıştır. Paydaşların birbirleriyle olan çıkar çatışmaları gözetilerek gerekli iyileştirmelerin 
yapılacağı düşünülmüştür. GZFT analizi yapılarak zayıf yönlerin güçlü yönlere ve tehditlerin fırsata nasıl 
dönüştürüleceği hakkında görüşler ortaya konulmuştur.

 

3.6. Paydaş Analizi

Paydaşların belirlenmesinde, üretilen ürün ve hizmetlerin kimler tarafından kullanıldığı, ilişkinin ne düzeyde 
olduğu, etkilenme şekli ve durumu dikkate alınmıştır. Bu minvalde paydaşlar, iç ve dış paydaş olmak üzere iki 
grupta ele alınmıştır. 

Paydaşların etki ve önem derecesi dikkate alınarak stratejik plan ekibi tarafından puanlanıp önem derecesine 
göre oluşturulan sıralama Tablo 8’de belirtilmiştir.

 

Paydaşların Tespiti ve Önceliklendirilmesi

 

Resim 4: 

Merkez Kütüphane

50

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

PA

YD

AŞ ANALİZİ