İnsan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim alt yapısı, fiziki ve mali kaynaklara 
ilişkin analizler yapılarak üniversitenin mevcut kapasitesi ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir.

Paydaşların görüş ve önerilerini belirlemek maksadıyla ortak akıl toplantıları ve çalıştaylar düzenlenmiştir. 
Paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda 2017-2021 stratejik planı hazırlanmasında kurumun mevcut 
durumu ve beklentilerinin yansıtılmasına özen gösterilmiştir. İç paydaşların görüşlerinin belirlenmesinde 
sadece üniversitenin personeline sunduğu fiziki ve sosyal imkânlarla mali haklara ilişkin görüş, öneri ve 
beklentilerle yetinilmemiş; aynı zamanda ürün ve hizmet sunumunun kalitesinin artırılmasına yönelik 
değerlendirmeler de dikkate alınmıştır. Yine bu doğrultuda iç ve dış paydaşların beklentileri ve görüşleri 
doğrultusunda kaliteli hizmet sunulması hedeflenmiştir. Stratejik planda bu beklenti ve görüşlere uygun 
amaç ve hedeflere yer verilmiştir.

 

Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

 

3.7. Kuruluş İçi Analiz

56

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

K

UR

UL

UŞ İÇİ ANALİZ

 

Resim 6: 

Öğrenci Toplantısı