TABLOLAR 6
ŞEKİLLER 7
GRAFİKLER 7
RESİMLER  

7

SUNUŞ 10
 
I. BÖLÜM 

 

1. GİRİŞ 

13

 1.1. Üniversitelerde Stratejik Planlamanın Önemi ve Hukuki Çerçevesi 

13

 1.2. Üniversiteler İçin Stratejik Planlamanın Amaç ve Kapsamı 

14

II. BÖLÜM
2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

16

 2.1. Planın Sahiplenilmesi 

17

 2.2. Planlama Sürecinin Organizasyonu 

17

  - 

Rektör 

18

  - Yönlendirme Kurulu 

18

  - Stratejik Planlama Ekibi 

20

  - Harcama Birimleri ve Alt Çalışma Grubu 

21 

  - Strateji Geliştirme Birimi 

23

 2.3. Hazırlık Programı 

24 

III. BÖLÜM
3. DURUM ANALİZİ 

26

 3.1. Kurumsal Tarihçe 

26

 3.2. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

28

 3.3. Mevzuat Analizi 

30

  - Üniversiteyi İlgilendiren ve İlgisine Göre Yasal Yükümlülük Yükleyen Diğer Mevzuat  

43 

 3.4. Üst Politika Belgelerinin Analizi 

46

 3.5. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

48

 3.6. Paydaş Analizi 

50

  - Paydaşların Tespiti ve Önceliklendirilmesi 

50

  - Paydaşların Değerlendirilmesi 

52

  - Paydaş Etki/Önem Matrisi 

55

  - Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi 

56

 3.7. Kuruluş İçi Analiz 

56

  - İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi 

69

4

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER