10 yıllık bir geçmişi olan Ahi Evran Üniversitesine ilk rektör atamasının yapıldığı 17 Mayıs 2007 tarihinde 3 
fakülte, 2 enstitü,2 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu olmak üzere 11 akademik birim faaliyet gösteriyordu. 
Aynı tarihte 18 lisans ve 19 ön lisans programından oluşan toplam 37 programda 7.300 öğrenci eğitim öğretim 
görüyordu. Aynı tarihte üniversite bünyesinde; 5 profesör, 4 doçent, 59 yardımcı doçent, 62 öğretim görevlisi, 
25 araştırma görevlisi ve 19 okutman olmak üzere toplam 174 akademik personel ile 148 idari personel 
bulunmaktaydı. 

2016 yılı itibariyle üniversitede; 8 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulu, 15 uygulama ve 
araştırma merkezi olmak üzere toplam 38 akademik birim bulunmaktadır. 9 Doktora, 28 yüksek lisans, 51 
(35 N.Ö -16 İ.Ö) lisans ve 97 (60 N.Ö - 37 İ. Ö.) ön lisans programından oluşan toplam 185 programda 18.091 
öğrencinin eğitim öğretim gördüğü bir üniversite durumundadır. Üniversitede; 24 profesör, 58 doçent, 208 
yardımcı doçent, 158 öğretim görevlisi, 202 araştırma görevlisi, 45 okutman ve 18 uzman olmak üzere toplam 
713 akademik personel ile 388 idari personel görev yapmaktadır.

Üniversite bünyesindeki insan kaynaklarının sayısal artışının yanı sıra niteliksel gelişimi, bilginin üretilmesi, 
kullanılması ve paydaşlara aktarılması bakımından son derece önemlidir. Bu çerçevede akademik personel için 
bilimsel araştırma projeleri ve yayınlar, çeşitli biçimlerde teşvik edilir. İdari personelin gelişimi ve yükselmesi 
için hizmet içi eğitim programları uygulanır. Ayrıca adil, şeffaf ve liyakate göre kariyer yapma imkânları 
sağlanarak motivasyonları arttırılır.

Kurumsal gelişim modelinde stratejik yönetim gibi insan kaynakları yönetimi de kurum başarısını etkileyen 
faktörlerdendir. Üniversitenin stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynaklarının etkin ve verimli bir 
şekilde organize edilmesi gerekir. Bunun içinde personelin bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun pozisyonlarda 
istihdam edilmesi bu alanlarda kariyer yapmalarına imkân sağlamak gerekir. Üniversite yönetimi, personel 
ve ücret politikaları gibi istihdam edilenlerin hareket alanlarını kısıtlayan unsurları göz önüne alarak insan 
kaynaklarını nasıl iyileştirilebileceğini sürekli sorgular ve bu doğrultuda modern yöntemlerden yararlanır.

Üniversite personelinin zihninde; kurum imajının, çalışma ortamının ve yönetimin değerlendirildiği, 
çalışanların kişisel beceri ve motivasyonlarının gerçekleştirilmesi ve bu kuruluştaki katılımlarına ilişkin 
olarak memnuniyetlerinin ölçüldüğü anketler yapılması planlanmaktadır. Bu tip memnuniyet anketleri, insan 
kaynaklarının doğru olarak yönlendirilmesinde yol gösterecektir. 

Üniversite kadrosunun dağılımı aşağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak gösterilmiş ve açıklamalara yer verilmiştir.

2017-2021 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında 2016 yılı mayıs ayında kadrolara göre personel doluluk oranı 
incelendiğinde en yüksek sayılar yardımcı doçent ve araştırma görevlileri arasında yer almaktadır. 

 

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

60

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

İNS

AN KA

YNAKLARI

YETKİNLİK ANALİZİ