Akademik personelin yaş itibariyle dağılımı incelendiğinde, en yüksek oranın 31-35 yaş aralığında 
olduğu görülmektedir. Bu durum Üniversitenin genç akademik personele sahip olduğunu 
göstermektedir. 51 ve üzeri yaş grubundaki öğretim elemanı oranı ise % 7,25’tir.

Akademik personelin hizmet süresi itibariyle dağılımına bakıldığında, en yüksek oranın 1-3 yıl 
arasında olduğu görülmektedir.

63

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Grafik 3: 

Akademik Personel Yaş İtibariyle Dağılımı

 

Grafik 4: 

Akademik Personelin Hizmet Süresi İtibari İle Dağılımı