İdari personel hizmet süreleri itibariyle incelendiğinde; 21 ve üzeri yıl hizmet süresine sahip olan 
personelin %20,65’lik oran ile en büyük paya sahiptir. Toplam personel içerisinde ağırlıklı olarak 
ikinci sırada yer alan grup ise %20,10’luk oran ile 4-6 yıl arasında hizmet süresi bulunan personeldir.

İdari personelin yaş itibariyle dağılımı incelendiğinde üniversitenin genç bir idari personel 
kadrosuna sahip olduğu görülmektedir. Toplam idari personelin % 24,74’ünü 31-35 yaş aralığındaki 
personel oluştururken, bunu % 22,6’lık oranla 26-30 yaş aralığı izlemektedir.

66

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

İD

ARİ PERSONEL

D

AĞILIMI

 

Grafik 9: 

İdari Personelin Yaş İtibari İle Dağılımı

 

Grafik 10: 

İdari Personelin Hizmet Süreleri İtibari İle Dağılımı