Ahi Evran Üniversitesinin, yeni kurulmuş bir üniversite olması nedeniyle kurumsal gelişim ihtiyacı devam 
etmektedir. Kurumsal gelişim ihtiyacının gereklerini yerine getirmek amacıyla çeşitli kuruluşlarla anlaşma 
yapılarak eksiklikler tamamlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca iç kontrol ve kalite sürecinde de önemli adımlar 
atılarak ilerlemeler kaydedilmiştir. Bunların yanında aşağıda belirtilen konularda eğitim ihtiyacı söz konusudur. 
Bu konular:

- Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi

- İnsan Kaynakları Performans Yönetimi 

- İnsan Kaynakları Yönetimi 

- Kurumsal İnovasyon ve Yenilikçi Düşünme 

-  Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulaması 

-  Mobbing ve Stres Yönetimi 

- Devlet Memurları Kanunu ve Uygulaması 

-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

-  Kamu Zararı 

-  Protokol Yönetimi 

-  Stratejik Planlama Teknikleri 

- Yönetimde Liderlik ve Motivasyon Teknikleri 

- Resmi Yazışma Kuralları, Dosyalama ve Arşiv Hizmetleri 

- Taşınır Mal Yönetmeliği 

- Yönetici Sekreterliği 

- Sorun Çözme ve Karar Yönetimi 

- Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması 

- Ekip Yönetimi ve Liderlik 

- Etkili Toplantı ve Sunum Teknikleri 

- Proje Yönetimi 

- Çatışma-Öfke ve Stres Yönetimi 

- Eğiticilerin Eğitimi

- Kamuda Karar Alma

- Proje Döngüsü Yönetimi 

- Fayda Maliyet Analizi 

- Program ve Proje İzleme ve Değerlendirme 

- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

- Etik Değerler ve Dürüstlük 

- Yönetici Yetiştirme 

68

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

İNS

AN KA

YNAKLARI

YETKİNLİK ANALİZİ