Tablo 1: 

Stratejik Plan Hazırlama Takvimi 

16

Tablo 2:  

Yönlendirme Kurulu 

19

Tablo 3:  

Stratejik Planlama Ekibi 

20

Tablo 4:  Alt Çalışma Grubu 

21

Tablo 5:  

Mevzuat Analizi Tablosu 

30

Tablo 6:  Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu 

47

Tablo 7:  

Faaliyet Alanı-Ürün/Hizmet Listesi 

48

Tablo 8: 

Paydaş Önceliklendirme Tablosu 

51

Tablo 9: 

Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi 

53

Tablo 10:  Paydaş Etki/Önem Matrisi 

55

Tablo 11:  Akademik Personelin Fakülte ve Yüksekokullara Göre Dağılımı 

62

Tablo 12:  Hizmet Binaları, Kapalı ve Açık Alanlar 

72

Tablo 13:  Eğitim Alanları ve Derslikler 

74

Tablo 14:  Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar 

74

Tablo 15: Toplantı-Konferans Salonları 

75

Tablo 16: Yıllar İtibari İle Ekonomik Sınıflandırma Harcama Tablosu 

78

Tablo 17:  Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yıllara Göre Gelir Dağılımı 

79

Tablo 18: Tahmini Kaynak Tablosu 

80

Tablo 19: Akademik Faaliyetler Analizi 

80

Tablo 20: Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi 

82

Tablo 21: GZFT Listesi 

85

Tablo 22:  Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu 

145

Tablo 23:  Hedef Kartı Şablonu 

146

Tablo 24:  Tahmini Maliyet Tablosu 

179

Tablo 25:  Stratejik Yönetim Süreci 

190

Tablo 26: Stratejik Planlama Sürecinde Roller ve Sorumluluklar 

191

6

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR