79

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Grafik 12’de de görüldüğü üzere Üniversite bütçesi yıllar itibariyle artış göstermektedir. 2007 yılında %60, 
2008 yılında %50, 2009 yılında %15, 2010 yılında %20, 2011 yılında %17, 2012 yılında %12, 2013 yılında %21, 2014 
yılında %10, 2015 yılında %28 artış göstererek 2016 yılında son olarak 118.793.000 TL ödeneği bulunmaktadır. 
Maliye Bakanlığının her yıl bütçe hazırlarken öngörmüş olduğu artış %10 iken, Üniversite her yıl %10 olarak 
belirlenen bu sınırı aşmıştır. En yüksek artış Üniversitenin yeni kurulduğu 2007 ve 2008 yıllarında olmuştur. 
Büyük artışlardan bir tanesi de 2016 yılı bütçesinde gerçekleşmiştir.

Hazine yardımı ve öz kaynaklar dışında üniversiteye önemli kaynak yaratan bir kalem de Döner Sermaye 
İşletmesinin gelirleridir. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün yıllar itibariyle genel olarak gelirlerinin 
arttığı Tablo 18’de görülmektedir. 

2017-2021 Stratejik Planın beş yıllık tahmini kaynak analizi Tablo 19’da gösterilmiştir. Tabloda 2017 ve 2018 
yıllarına ilişkin özel bütçe rakamları 2016-2018 Orta Vadeli Mali Plandan alınmıştır. 2019 ve 2020 yılları ile 
%10 arttırılarak tahminde bulunulmuştur. Mali kaynak analizinin büyük bir çoğunluğunu özel bütçe rakamları 
oluşturmaktadır. Döner Sermayeden elde edilen gelirin ise 2019 yılında artması planlanmaktadır. Bu artışın 
sebebi ise Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin açılmasının planlanmasıdır.

 

Grafik 12: 

Yıllar İtibari İle Kurum Başlangıç Ödenekleri Dağılımı

 

Tablo 17: 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yıllara Göre Gelir Dağılımı

YILLAR

2013

2014

2015

2016

Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğü Gelirleri

532.397,56 

2.721.689,43 

1.692.850,03 

1.856.247,00