80

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

AKADEMİK F

AALİYETLER

ANALİZİ

 

Tablo 18: 

Tahmini Kaynak Tablosu

 

Tablo 19: 

Akademik Faaliyetler Analizi

KAYNAKLAR

PLANIN 1. YILI 

2017

PLANIN 2. YILI 

2018

PLANIN 3. YILI 

2019

PLANIN 4. YILI 

2020

PLANIN 5. YILI 

2021

TOPLAM 
KAYNAK

Özel Bütçe

130.373.000

141.654.000

155.820.000

171.402.000

188.542.000

599.249.000

Döner Sermaye

2.000.000

2.100.000

14.000.000

15.000.000

19.000.000

33.100.000

Dış Kaynak 
(TÜBİTAK, AB)

600.000

660.000

726.000

799.000

879.000

2.785.000

TOPLAM

132.973.000

144.414.000

170.546.000

187.201.000

208.421.000

635.134.000

 

3.8. Akademik Faaliyetler Analizi

TEMEL AKADEMİK 
FAALİYETLER

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER/SORUN 
ALANLARI 

NE YAPILMALI?

Eğitim-Öğretim

1-Ulusal ve uluslararası 
kurumlarda çalışmış 
akademik personele sahip 
olunması

Orta Vadeli Mali Plan,  
Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe 
Hazırlama Rehberi Maliye 
Bakanlığınca, Yatırım 
Genelgesi ve eki Yatırım 
Programı Hazırlama 
Rehberi ise Kalkınma 
Bakanlığınca hazırlanarak 
en geç Eylül ayının on 
beşine kadar Resmî 
Gazetede yayımlanır” 
hükmüne göre bütçe süreci 
çalışmaktadır. Oysa mevcut 
durumda üniversitelerde 
bütçe çalışmalarının 
Temmuz ayında yapılması 
ve bütçe teklifinin Maliye 
Bakanlığına gönderilmesi 
istenmektedir. Ortada 
ne bütçe tavanına 
ilişkin rakamlar ne de 
bütçe hazırlama rehberi 
olmadığı hâlde kurumlara 
rasyonel olmayan bütçeler 
yapılmaktadır.

Fiili durum ile kanun metni 
uyumlu hâle getirilebilir.