81

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

TEMEL AKADEMİK 
FAALİYETLER

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER/SORUN 
ALANLARI 

NE YAPILMALI?

Araştırma

1-Etkin bir Bilimsel 
Araştırma Proje 
Koordinatörlüğüne sahip 
olunması

2-Ulusal ve 
uluslararası projelerin 
gerçekleştirilmesi
3-Merkezi araştırma 
laboratuvarının 
olması ve bölge 
araştırma merkezleri 
ile iş birliği yapması                                           
4-Bilimsel araştırmaları 
destekleyici politikaların 
olması 
5-Genç ve dinamik 
araştırmacı 
potansiyeline sahip 
olunması   

1-Bazı birimlerde 
laboratuvar/uygulama 
alanlarının sınırlı olması
2-Araştırmaya yönelik 
bilişim teknolojileri 
altyapısının yetersiz olması
3-Veri tabanlarına 
erişimin sınırlı olması                                                     
4-Bölgenin ihtiyaçlarına 
göre üniversite 
kamu ve özel sektör 
işbirliğinin sınırlı olması                     
5-Bilimsel 
araştırma projeleri 
koordinatörlüğünün ayrı bir 
idari ve mali yapılanmasının 
olmaması
6-Bazı birimlerdeki 
öğretim elemanlarının ders 
yüklerinin fazla olması

1-Güçlü yönlerin korunması 
ve geliştirilmesi 
2-Bilişim altyapısının 
güçlendirilmesi
3-Veri tabanlarına erişim 
imkânlarının arttırılması 
 4-Araştırma desteklerinin 
çeşitlendirilmesi 
ve arttırılması                               
5-Yeni işbirliği stratejilerinin 
geliştirilmesi                 
 6-Öğretim elemanlarının 
sayısının arttırılarak ders 
yüklerinin azaltılması          

Girişimcilik

1-Girimcilik farkındalığının 
güçlü olması
2- Yenilikçi bir üniversite 
vizyonuna sahip olunması

1-Girişimcilik faaliyetlerinin 
yetersiz olması
2-Öğrencilerin staj 
imkânlarının sınırlı olması

1-Girişimcilik kültürünün 
geliştirilmesi
2-Stratejik planın etkin bir 
şekilde uygulanması
3-Girişimcilik işbirliklerinin 
arttırılması

Toplumsal Katkı

1-Güçlü bir sağlık turizmi 
potansiyeline sahip 
olunması
2-Dış paydaşlarla ortak 
işbirliği politikasının olması
3-Bilimsel bakış açısıyla 
fikir üretebilen nitelikli 
elemanlara sahip olunması                               
4-Üniversitenin içinde 
bulunduğu kültürel doku 
ile birlikte eğitim öğretim 
dinamiklerine sahip 
olunması

1-Sosyal sorumluluk projesi 
kültürünün gelişmemiş 
olması
2-Üniversitenin işbirliği 
içerisinde olduğu 
projelerde tanınırlığının 
istenilen düzeyde olmaması
3-Desteklenen projelerin 
somut uygulama ve ürüne 
yeterince dönüşmemiş 
olması 
4-Üniversitenin tanıtım 
faaliyetlerinin beklenen 
düzeyde olmaması                                                     
5-Yerleşke fiziksel 
çevresinde estetik 
duyarlılığın olmaması

1-Tarımda topluma öncülük 
edilmesi
2-Güçlü yönlerin korunması 
ve geliştirilmesi
3-Sürekli eğitim 
programlarının bölgenin 
ihtiyaçlarına göre 
çeşitlendirilmesi ve 
arttırılması
4-Sosyal sorumluluk 
projelerinin desteklenmesi
5-Bölgenin özgün ürün ve 
değerlerinin tanıtılmasında 
alternatif yaklaşımların 
kullanılması