3.9. Yükseköğretim Sektörü Analizi

82

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

YÜK

SEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

ANALİZİ

 

Tablo 20: 

Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi

ETKENLER

TESPİTLER

(Etkenler/Sorunlar)

ÜNİVERSİTEYE ETKİSİ 

NE YAPILMALI

FIRSATLAR

TEHDİTLER

Politik

Parlamenter 
sistemde değişikliğe 
gidilmesi ve başkanlık 
sistemine geçilmesi 
beklenmektedir. 

Yükseköğretim 
sisteminde 
değişiklik 
yaşanacaktır.

1-Değişime karşı

1-Değişimin öngördüğü 
süreçlere yönelik projektif 
çalışmaların yapılması         
  2-Değişime yönelik dirence 
karşı kararlılık sergilenmelidir.

Ekonomik

Türkiye'nin ekonomik 
göstergelerindeki 
iyileşmesine bağlı 
olarak bütçe imkânları 
artacaktır. 

Eğitim-öğretim, 
araştırma, 
geliştirme 
ve teknoloji 
altyapılarına daha 
fazla kaynak tahsis 
edilecektir.
Bölgedeki altyapı 
yatırımlarına 
yönelik merkezi 
idareden 
daha fazla pay 
ayrılacaktır. 
Üniversite öz 
gelirlerini artırarak 
yeni fırsatlar elde 
edecektir.

1-Üniversite öz kaynakları 
çeşitlendirilmelidir.                                     
2- Üniversite öz kaynakları 
üniversitede girişimciliği ve 
yenilikçiliği destekleyecek 
alanlara yönlendirilmelidir.
3-Elde edilecek kaynaklar etkin 
ve verimli yönetilmelidir.  
4-Üniversite öz kaynak 
yönetim planı yapılmalıdır.                            
5-Ekonomik verimliliği 
arttıracak projelere öncelik ve 
destek verilmelidir.

Üniversitenin faaliyet gösterdiği dış çevrenin analiz edilebilmesi için yükseköğretim sektöründeki gelişmeler 
ile bu gelişmelerin üniversiteye olan etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Makro düzeyde yapılacak bu 
analizler üniversitenin stratejik kararlarına kaynak teşkil edecektir.

Sektörel analizle üniversite bir bütün olarak sektör içerisinde değerlendirmeye tabi tutulur. Sektörel 
çevre değerlendirmelerinde çevrenin üniversiteye sunduğu fırsatlar ve oluşturduğu tehditler belirlenir. Bu 
bağlamda yükseköğretim sektörü analizini yapabilmek için sektörel eğilim için PESTLE analizi tablosundan 
yararlanılmaktadır.