83

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

ETKENLER

TESPİTLER

(Etkenler/Sorunlar)

ÜNİVERSİTEYE ETKİSİ 

NE YAPILMALI

FIRSATLAR

TEHDİTLER

Sosyo-
Kültürel

İç ve dış göçler ile 
demografik yapı 
değişecektir. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığının bölgenin 
tarihi ve kültürel 
potansiyeline dönük 
tanıtımları artırması 
ile Ahilik kültürünün 
ulusal ve uluslararası 
düzeyde tanınırlığı 
artacaktır. 

Ekonomik 
faaliyetler 
iyileşecek ve genç 
nüfus artacaktır. 
Tarihi ve kültürel 
potansiyelin 
Kapadokya 
ekseninde 
değerlendirilmesi, 
üniversitenin 
tanınırlığına katkı 
sağlayacaktır. 

1-Güvenlik açığı 
oluşacak ve yasal 
olmayan faaliyetler 
artacaktır. Şehir 
nüfusunun ve 
yatırımların 
dengesiz 
dağılması düzensiz 
kentleşmeye 
neden olacaktır.                                                    
2- Göçmelerin 
eğitimlerine 
yönelik belirli 
bir politikanın 
olmayışı 

1-Göçmen nüfusun uyum 
ve entegrasyonuna yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır.                  
2-Göçmen nüfusun 
eğitimlerinin desteklenmesi 
sağlanmalıdır.                      
 3-Göç ve sorunlarına yönelik 
araştırmalar desteklenmelidir.                                     
 4-Göçmenlere yönelik eğitim 
politikalarının belirlenmesine 
yönelik çalışmalar yapılmalıdır.                                   
5-Göçmenlerin eğitiminde 
görev alacak öğretmenlerin 
yetiştirilmesi

Teknolojik

Teknolojide 
yeni gelişmeler 
yaşanacaktır.

Ar-Ge teşvikleri 
artacak ve 
Üniversitenin 
mevcut 
bölümlerindeki 
program ve 
müfredatlar 
değişecek; 
Üniversitenin 
teknoloji 
altyapısındaki 
değişikliklerle iş 
yapma süreçleri 
geleneksel 
yöntemlerden 
teknoloji ağırlıklı 
yöne kayacak; 
Bütçe yönetiminde 
teknoloji daha 
ağırlıklı hâle 
gelecek; Öğrenci 
profilindeki 
değişime bağlı 
olarak akademik 
ve idari personelin 
niteliğinde 
değişim yaşanacak

Teknolojideki 
gelişime karşı 
yönetici ve diğer 
personel uyum 
sağlayamayacak 
ve gelişime karşı 
dirençli olacak; 
Yatırım yapılan 
alanlardaki 
sürekli gelişime 
bağlı olarak 
yeni teknolojik 
gelişmeler, 
yatırım yapılan 
alanı yetersiz 
hâle getirecek ve 
bütçede israfa 
neden olacaktır. 

1-  Teknolojik gelişmeye 
uyum sürecine yönelik eğitim 
faaliyetleri yapılmalıdır.                                                                                              
2- Teknolojik yatırımların etkin 
ve verimli kullanacak şekilde 
tasarlanmalıdır.