3.10. GZFT Analizi

85

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Tablo 21: 

GZFT Listesi

Bu analiz üniversitenin ve üniversiteyi etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir analizdir. Bu 
yönteme göre üniversitenin güçlü ve zayıf yönleri ile üniversite dışında oluşabilecek fırsat ve tehditler 
belirlenmiştir. Üniversitenin güçlü ve zayıf yönleri kuruluş içi analiz ile durum analizi kapsamında yapılan 
çalışma sonuçlarından; fırsat ve tehditler ise Sektörel Eğilim için PESTLE Analizi ile tespit edilmiştir.

Bu analiz ile üniversitenin güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditler analiz edilerek 
geleceğe dönük stratejiler belirlenmiştir. Kısaca bu analiz stratejik planın diğer aşamaları için temel teşkil 
etmektedir. Amaç ve hedefler belirlenirken de zayıf yönler nasıl güçlü yöne çevrilir? Tehditler nasıl fırsata 
dönüştürülür? Bunlar tartışılarak stratejiler belirlenmiştir.

İÇ ÇEVRE

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

• Metropollere yakınlığı, önemli ulaşım yolları

üzerinde olması

• Fiziki olarak gelişmeye uygun olması

• Üniversitenin tecrübeli, dinamik yapıda olması

• Zengin ve yerleşik kültürel alt yapıya sahip

olması

• Barınma imkânlarının fazla olması

• Üniversite yönetimi ile kamu ve özel sektör

arasında güçlü bir işbirliği olması

• Bazı bölümlerin KPSS’de başarılı olması (Eğitim

Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Bölümleri)

• Üniversitemizin ziraat, hayvancılık ve

veterinerlik alanında marka üniversite olma 
yolunda bir çıkış yakalaması

• Kaman cevizi alanında üniversitemizin fidan

yetiştirmesi ve ceviz eylem planı çerçevesinde 
ceviz ormanlarının oluşturulmasına 
üniversitemizin katkı sunması

• Tarımsal ve hayvancılık alanlarında uygun

arazilerin bulunması ve ekolojik tohum ve gen 
merkezi çalışmalarının yapılması

• Türk dili ile ilgili başlıca eserler ortaya koyan

Âşık Paşa’nın isminin verildiği bir Türkoloji 
enstitüsünün açılması

• Uçak lastiği ve savunma sanayisi ile ilgili kalifiye

eleman yetiştirecek lastik-plastik bölümünün 
açılması ve istihdam potansiyelinin bulunması

• Sportif, kültürel ve sosyal tesislerin yetersizliği

• Yeşil alan azlığı

• Kütüphane altyapısının yetersiz olması

• Laboratuvar ve araştırma altyapısıyla ilgili

eksikler

• Yatırım çalışmalarına verilen akademik desteğin

(seracılık, balıkçılık, turizm vs.) yetersizliği

• Tarım ve hayvancılık maliyetlerini düşürücü AR-

GE çalışmalarının yetersizliği

• Eğitimdeki başarıyı katma değere dönüştürecek

marka değerini arttıracak yeterli akademik 
personelin olmaması

• Rehabilitasyon merkezinin yetersizliği

• Hayvan hastalıkları ile mücadelede AR-GE

araştırmalarına ve üreticiyi destekleyici 
çalışmalara yeterli ağırlığın verilmemesi

• İthal ikameci politikaları destekleyici AR-GE

çalışmalarının eksikliği

• Alternatif tarım ürünleri yetiştirilmesi

konusunda AR-GE çalışmalarının yapılmaması

• Ahilik kurumunun bir değerler eğitimi politikası

şeklinde Türkiye’ye kazandırılmaması

• İyi bir üniversite algısı oluşturamamak

• Nitelikli öğrenciyi üniversiteye çekememek

• Yeni kurulmuş bir üniversite olarak tanıtımının

yapılamaması