86

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

GZFT ANALİZİ

İÇ ÇEVRE

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

• Termal kaplıca destekli fizik tedavi ve

rehabilitasyon merkezinin olması

• Kalehöyük ve diğer arkeolojik alanların

üniversite tarafından önemseniyor olması

• Teknolojideki hızlı değişime ayak uydurabilecek

genç akademik ve idari personelin olması

• Şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarının

karşılanabileceği teknik cihaz, malzeme ve 
laboratuvarlara sahip olunması

• Yönetimin iç kontrol, kalite ve stratejik

planlama konularında duyarlı olması ve 
desteklemesi

• Merkez laboratuvarlarının bulunması

• Bilimsel bakış açısıyla fikir üretebilen kişilerin

üniversitede bulunması

• Birimlerin bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek

şekilde (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 
Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, TTO gibi) 
yapılandırılması

• Stratejik plan ve Bologna süreci için aktif katılım

• Üniversite kütüphanesinin materyal sayısı,

içeriği ve elektronik ortamda ulaşılabilirliğinin 
hızlı olması

• Ceviz (Kaman) patentine sahip olmak

• Fatma Bacı Kadın ve Araştırma Merkezi’nin

üniversite bünyesinde kurulmuş olması

• Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı

• Akademik ilerleme ve kadro imkânının yüksek

olması

• Bütçe yapısı ve yönetim anlayışıyla sorunlara

hızlı ve etkili çözüm üretebilmesi

• Sorunlara anında çözüm üretebilen öğrenci

odaklı bir üniversite olması

• Şehrin ve üniversite yerleşkesinin güvenli oluşu

• Üniversitenin içinde bulunduğu kültürel doku

ile birlikte eğitim öğretim dinamiklerine sahip 
oluşu

• Bölgedeki kurumsallaşmış üniversitelerle

rekabet stratejilerini oluşturulamaması

• Programların bölge ekonomisine iş gücü

teminine uygun olmaması 

• Programların açılmasında ihtiyaç duyulan

meslekler, doymuş meslek ayrımı yapılmaması

• Nitelikli akademisyen yetiştirememek veya

transfer edememek

• Mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan

zorluklar (yasal tehdit)

• Bölgeselleşmeye ağırlık vererek

evrenselleşmeden uzaklaşmak

• Öğretim elemanı kalitesi (Kongre, yayın, teşvik vs.)
• Akademik ve idari personel sirkülasyonunun

fazla olması, 

• Şehirde sosyal faaliyetlerin ve şehrin

tanıtılmamasına bağlı olarak öğrencinin 
Üniversiteyi seçmede tereddüt etmesi

• Gençlerin talep ettiği teknolojik ve yaşanabilir

ortam oluşturamamak

• Turizm Fakültesi açılmaması, acentecilik,

rehberlik, otelcilik bölümlerinin olmaması

• İdari görevlendirmelerde belirli bir standardın

olmaması

• Sanatsal etkinliklerin yetersiz olması
• Kurumsal aidiyet hissinin güçlü olmaması
• Kurumsal hafızanın oluşturulmamış olması,

elektronik arşivlemenin ve müzeleşmenin 
bulunmaması

• Üniversite yerleşkesinin henüz tamamlanmamış

olması

• Birimlerde yeterli sayıda ve nitelikte personelin

bulunmaması

• Fiziki altyapının yetersiz olması
• İnternet altyapısının yetersizliği
• Elektronik bilgi ve belge yönetim sisteminin

olmaması

• Kütüphane binasının olmayışı
• Üniversite sanayi işbirliğinin yetersiz olması