87

w

w

w

.ahievran.edu.tr

DURUM 

ANALİZİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

İÇ ÇEVRE

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

• Sosyokültürel, bilimsel ve sportif etkinliklerde

şehre öncülük etmesi

• Uluslararası alanda temsil gücünün olması ve

şehrin tanıtımına katkı sağlaması

• Üniversitede, Güzel Sanatlar Fakültesinin

kurulmuş olması, şehrin ozanlar kenti olması

• Kamu kurumları ile üniversite arasındaki

diyaloğun ve işbirliğinin gelişmiş olması

• Ulusal indekslerde taranan dergiye sahip

olunması (KEFAD)

• Üniversite personelinin iş verimini ve

motivasyonunu arttırılabilecek çeşitli sosyal 
etkinliklerin olmaması

• Akademik ve idari personel arasında iletişim

eksikliğinin olması

• Araştırma ve eğitim çalışmalarının sağlıklı ve

verimli bir şekilde yürütülmesi için bina ve 
donanım yetersizliği

• İdari personelin hizmet içi eğitim ihtiyacı olması
• Sektörler arası işbirliğinin yetersiz olması
• Kurumsallaşmanın eksik olması
• Aidiyet duygusu ve kuruma bağlılığı arttırıcı

faaliyetlerin yetersiz olması

• Akademisyen sayısının yetersizliği nedeni ile

açılması muhtemel bölümlerin açılamaması 
ve açık olan bölümlerin öğrenci alarak aktif 
öğretime geçememesi

• Sosyal sorumluluk projelerinin yetersiz olması
• Bilgi işlem servislerinin yetersiz olması (blog,

web, kişisel web sayfaları)

• Etkinliklerimizin yapılabileceği tam donanımlı

kültür merkezinin olmaması

• Öğrenci kulüplerinin ekonomik olarak güçlü

olmaması

• Öğrencilerin sosyalleşebilmesi için yaşam

alanlarının yetersiz olması

• Akademik birimler bünyesinde öğrencinin ders

çalışma alanının olmaması

• Görevde yükselme sisteminin etkin bir şekilde

uygulanmaması

• Lisansüstü ve özellikle doktora seviyesinde

eğitim programlarının yetersiz olması

• Üniversite tanıtımında yetersizlik
• Kampüslerin içinde erişime açık internet ağının

bulunmaması

• Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum gibi

profesyonel organizasyonların az olması

• Oryantasyon eğitiminin yeterli olmaması