88

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

GZFT ANALİZİ

DIŞ ÇEVRE

FIRSATLAR

TEHDİTLER

• Şehrin güvenli olması
• Kırşehir’in ortaöğretimde eğitim kalitesinin

yüksek olmasından ötürü marka şehir olması

• Başkent bürokrasisinde Kırşehirlilerin fazla

olması

• Jeotermal kaynakların bulunması
• Malya üretme çiftliğinin üniversitemize

bedelsiz tahsis edilmesine yönelik görüşmelerin 
yapılması 

• Kırşehir akarsu, gölet ve topraklarının temiz

olması sebebiyle organik ürün yetiştirilmesine 
elverişli olması

• İlimizin güneş, rüzgâr, termal gibi yenilenebilir

enerji kaynaklarına sahip olması

• Seracılık alanlarının oluşturulması ve

geliştirilmesi

• Yeraltı kaynaklarımızın özellikle jeotermal

kaynakların bir fırsat olarak değerlendirilmesi 
ve bu alanlarda var olan termal tesisler ve fizik 
tedavi merkezlerinin geliştirilmesi, mühendislik 
fakültesine termal-jeotermal bölümlerinin 
açılması

• İlimizin güvenli bir şehir olması, başkente

yakınlığı ve genel ulaşımının kolay olması 
sebebiyle üniversitemizin tercih sebebi olması

• Alternatif tarım ürünü olarak yetiştirilen

literatürde arpacık, halk arasında ıska diye tabir 
edilen ve katma değeri yüksek olan ürünün 
ilimiz genelinde üretiminin yaygınlaştırılması 
ve ıslahı konusunda üniversitemizin çalışma 
yapması

• Üniversitemizin ismini Ahi Evran-ı Veli’den

alması, sanayi ve esnaf teşkilatı ve ilimizin 
ekonomik yapısına katkılarının bir fırsat olarak 
değerlendirilmesine yönelik çalışmaların olması

• Özel öğretim ve halk eğitim gibi kurumlarla,

üniversitemizin kurslar konusunda iş birliği 
fırsatı

• Kırşehir’in eğitimde marka şehir olması ve

bilinçli veli potansiyeline sahip olması

• İlin eğitim alanındaki başarısı, halkın eğitime

bakış açısının olumlu olması

• Yol ve çevre düzenlemesinin eksikliği (Kampus

içi)

• Uyumsuzluk ve koordinasyon eksiklikleri

• Yerleşkelerin dağınık olması

• Bütçe yetersizliği

• Bölgesel kalkınmaya katkı sağlanamaması

• Siyasi teşekküllerin ve sivil toplum

kuruluşlarının yönlendirme gayretleri

• Kurumsal kültürün oluşamaması

• Personel rejimi ve liyakatin öncelenmemesi

• Güçlü üniversitelere yakın lokasyonda olması

• Ana yerleşkeye ulaşım zorluğu

• İlimizdeki ve ilçelerdeki barınma imkânlarının

yetersizliği

• Bilgi işlem alt yapı sıkıntılarından dolayı dış

tehditlere açık olması

• Ekipman teçhizat araştırma altyapı yetersizliği

• Rektörlük seçimlerinin ayrışmaya neden olması

• Sosyal ve kültürel açıdan imkânların azlığı

• Ortak çalışmalarda STK’ların rolünün etkili

olmayışı

• Yerel basının etkisi

• Üniversite sayısındaki artış

• Üst unvanlı akademisyen yetersizliği

• Şehrin üniversiteden fabrika, istihdam gibi

beklentisinin yüksek olması

• Hızlı ulaşım alt yapısının olmayışı (hızlı tren,

havaalanı)

• Sınavsız geçiş nedeniyle niteliksiz öğrencilerin

tercih yapması

• Geleceği parlak olan bölümlerin yetersizliği

• İlin genel gelişmişlik düzeyinin düşük olması