Amaç ve Hedefler Belirlenirken Uyulması Gereken Politikalar

90

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

AMAÇ VE HEDEFLER İÇİN

GEREKEN POLİTİKALAR

Paydaşlarla birlikte yapılan analizler sonucunda, geçmiş on yılda üniversitenin gösterdiği performans ayrıntılı 
şekilde değerlendirilmiş; sahip olduğu imkânlar ve yaptığı hizmetler bakımından nerede olduğu tespit edilmiştir. 
Bu çerçevede ayrıca geçmiş dönemde belirlenen hedeflere ne düzeyde ulaşıldığına yönelik değerlendirmeler 
yapılmış, sunulan hizmetler ve sahip olunan kaynaklar belirlenmiştir. Bu kapsamda üniversitenin güçlü ve zayıf 
yönleri ile yüz yüze kaldığı tehditler ve olası fırsatları belirlenmiştir. Analiz kapsamında özellikle üniversitenin 
potansiyel gelişim alanları ve kaynakları ortaya konulmuştur.

Analizlere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, henüz onuncu yılını tamamlayan Ahi Evran 
Üniversitesinin eşdeğer üniversiteler arasında gerek altyapı ve gerekse sunduğu hizmetler bakımından bazı 
alanlarda henüz istenilen düzeyde olmadığı kanaatine varılmıştır. Bununla birlikte, üniversitenin yeterince 
kullanamadığı potansiyel kaynakların bulunduğu, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine bağlı olarak, önemli 
fırsatlara sahip olduğu değerlendirilmiştir. 

Bu değerlendirmeler ışığında, üniversitenin gelecek beş yıllık stratejik planının ana çerçevesi belirlenmiştir. 
Katılımcı bir anlayış ve rasyonel yaklaşımla hazırlanan yeni stratejik planın şu temel ilkeleri esas alması 
benimsenmiştir:

• Misyon ve vizyonda;

İnsan odaklı yaklaşım

• Yönetim süreçlerinde;

Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik

• Eğitim-öğretim süreçlerinde;

İnsani değerler ve kalite,

• Akademik çalışmalarda;

Bilimsellik, evrensellik ve süreklilik

• Araştırma faaliyetlerinde;

Girişimcilik ve yenilikçilik

• Amaç ve hedeflerin belirlenmesinde;

Gerçekçilik ve ölçülebilirlik

 

Resim 10: 

Üst Yönetim ve Yönlendirme Kurulu ile Politika Belirleme Toplantısı