17 Mart 2006 ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olan üniversitemizde bu tarihten itibaren faaliyete geçmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır.

 

 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

 Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

 İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

 İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

 İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

 İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

 Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. 

 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

 İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

 İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

 İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. 

 Mali konularda  üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

 Başkanlık iç ve dış yazışmalarını yapmak.

 Başkanlık sekreterlik görevini yapmak

 Gelen giden evrak kaydını tutmak ve personele dağıtımını gerçekleştirmek.

 Kaydı yapılan evrakları dosyalamak.

 Başkanlığımızın haberleşme hizmetlerini yürütmek.

 Başkanlığımız personellerinin izinlerini oluşturmak.

 Başkanlığımızın maaş evraklarını hazırlamak.

 Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak. 

 

 

 Muhasebe Yetkilisi, 5018 sayılı Kanunda tanımlanan muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumludur. 

 Muhasebe Yetkilisinin görevleri ; 

 Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek. 

 Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek. 

 Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek. 

 Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek. 

 Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

 Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak. 

 Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak. 

 Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek. 

 Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak. 

 Muhasebe birimini yönetmek. 

 Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak

 

 

 Ödeme emirlerinin işlem ve onay numaralarının alınması,

 Gönderme emri listelerinin oluşturulup bankaya teslimi ve banka dekontlarının alınması.

 Banka hesaplarının takibi ve banka hesap ekstrelerinin kapatılması.

 Üniversitemize ait verginin beyanı ve ödemesinin yapılması,

 Kişi veya kurumlardan kesilen SSK ve VERGİ borçlarının tahakkuk, tahsil ve ödemelerinin yapılması,

 İhale dosyaları taahhüt kartlarının oluşturulması ve düşümlerinin yapılması,

 Bütçe kanunu ile Üniversitemiz adına tahakkuk eden Hazine yardımlarının takibini yapmak ve aylık nakit talebinde bulunmak.

 Üniversitemiz gelirlerinin takibini ve muhasebe kayıtlarını yapmak.

 Yönetim dönemi ve kesin hesap hazırlamak ve süresinde ilgili yerlere göndermek,

 Üçer aylık dönemler itibariyle tüketime yönelik çıkış işlemlerini muhasebeleştirmek.

 Şartname, geçici ve kesin teminatların takibini yapmak.

 Avans ve kredi takiplerinin yapılarak zamanında kapatılmasını sağlamak. 

 Ay sonu ve yıl sonu işlemlerini yapmak.

 İhale komisyonlarına üye olarak katılmak.

 Birim ile ilgili yazışmaları yapmak.

 Tübitak projelerinin takibi ve TTS sistemine girişlerinin yapılması

 Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan satınalma evraklarının incelenmesi ve ödemelerinin yapılması

 Farabi, Erasmus ve ÖYP takibi ve ödemelerinin yapılması.

 Maaş ve diğer özlük hakları ödeme emri belgelerinin kontrolünü yapmak ve zamanında ödenmesini sağlamak

 Ek ders ve fazla çalışma ödemelerinin kontrolünü yapmak

 Jüri üyelik ücret ödeme evraklarını incelemek

 Kefalet kesintilerinin ödemesini yapmak ve kefalet sandığına aylık ve üçer aylık dönemlerde bildirimde bulunmak

 Sendika aidatlarının takibini yapmak ve ilgili kurumlara ödemek

 Sosyal güvenlik kesintilerinin takibini yapmak ve zamanında SGK ödemek 

 İcra kesintilerinin ödemelerini ve gerekli yazışmalarını yapmak

 Döner sermaye ve diğer ek ödemelere ait vergi matrahlarının say2000i sistemine girişini yapmak

 Geçici ve sürekli görev yolluk ödeme belgelerinin kontrolü ve ödemesini yapmak

 İş -Kur ile yapılan protokol çerçevesinde çalışan personelin maaş ve SGK kesintilerinin ödemesini yapmak .

 

 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan personelin maaş ve SGK kesintilerinin ödemesini yapmak.

 

 Projeler Birimi

 Tübitak projelerinin takibi ve TTS sistemine girişlerinin yapılması,

 Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan satınalma evraklarının incelenmesi ve ödemelerinin yapılması,

 Farabi  ödemelerinin ve takibinin yapılması,

 Erasmus  ödemelerinin ve takibinin yapılması,

 ÖYP ödemelerinin ve takibinin yapılması,

 Mevlana ödemelerinin ve takibinin yapılması.

 Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 Maaş ve Özlük Hakları Birimi

 Maaş ve diğer özlük hakları ödeme emri belgelerinin kontrolünü yapmak ve zamanında ödenmesini sağlamak

 Ek ders ve fazla çalışma ödemelerinin kontrolünü yapmak

 Kefalet kesintilerinin ödemesini yapmak ve kefalet sandığına aylık ve üçer aylık dönemlerde bildirimde bulunmak

 Sendika aidatlarının takibini yapmak ve ilgili kurumlara ödemek

 Sosyal güvenlik kesintilerinin takibini yapmak ve zamanında SGK ödemek 

 İcra kesintilerinin ödemelerini ve gerekli yazışmalarını yapmak

 Döner sermaye ve diğer ek ödemelere ait vergi matrahlarının say2000i sistemine girişini yapmak

 İş-kur ile yapılan protokol çerçevesinde çalışan personelin maaş ve SGK kesintilerinin ödemesini yapmak.

 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan personelin maaş ve SGK kesintilerinin ödemesini yapmak.

 Jüri üyeleri ücret ödeme evraklarını incelemek

 Geçici ve sürekli görev yolluk ödeme belgelerinin kontrolü ve ödemesini yapmak. Takip ve Kontrol Birimi

 Öğrenci harç iadelerinin takibi ve iadesi

 Günlük yevmiyelerin ayrılması, düzenlemesi ve arşivlenmesi

 Ödeme emirlerinin işlem ve onay numaralarının alınması,

 Gönderme emri listelerinin oluşturulup bankaya teslimi ve banka dekontlarının alınması.

 Banka hesaplarının takibi ve banka hesap ekstrelerinin kapatılması.

 Üniversitemize ait verginin beyanı ve ödemesinin yapılması,

 İhale komisyonlarına üye olarak katılmak.

 Birim ile ilgili yazışmaları yapmak.

 

 Emanetler Birimi

 Kişi veya kurumlardan kesilen SGK ve VERGİ borçlarının tahakkuk, tahsil ve ödemelerinin yapılması,

 İhale dosyaları taahhüt kartlarının oluşturulması ve düşümlerinin yapılması,

 Bütçe kanunu ile Üniversitemiz adına tahakkuk eden Hazine yardımlarının takibini yapmak ve aylık nakit talebinde bulunmak.

 Üniversitemiz gelirlerinin takibini ve muhasebe kayıtlarını yapmak.

 Yönetim dönemi ve kesin hesap hazırlamak ve süresinde ilgili yerlere göndermek,

 Üçer aylık dönemler itibariyle tüketime yönelik çıkış işlemlerini muhasebeleştirmek.

 Şartname, geçici ve kesin teminatların takibini yapmak.

 Avans ve kredi takiplerinin yapılarak zamanında kapatılmasını sağlamak. 

 Ay sonu ve yıl sonu işlemlerini yapmak.

 Birim ile ilgili yazışmaları yapmak.

 

 Taşınır İşlemleri Birimi

 Üniversitemiz birimlerinin satın aldıkları malzemelerin taşınır işlem fişinin gerekli olup olmadığı, eğer varsa oluşturulan taşınır işlem fişlerinin kontrolü ve düzenli kayıt altına alınmasının sağlanması,

 Üniversitemizdeki birimlerin devir yolu ile aldıkları ya da bağış yapılan taşınırların kontrol edilerek kayıtlara geçirilmesi,

 Üniversitemiz birimlerinin üçer aylık dönemlerde yapmış oldukları tüketim malzemesi çıkışlarının kayıtlara geçirilmesi,

 Üniversitemiz birimlerinin yapmış oldukları taşınır malların kayıttan çıkarılması işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü, evraklarının incelenmesi ve kayıtlara geçirilmesi,

 Üniversitemiz birimlerinin TKYS ve Taşınır Muhasebe raporlarının kontrolü ve oluşan uyuşmazlıkların araştırılması ve giderilmesi,

 Üniversitemiz birimlerinin yıl sonu işlemlerinin sistem üzerinden kontrol edilerek oluşan olabilecek hataların önlenmesi ve düzeltme işlemlerinin yapılması,

 Yıl sonu işlemlerinin bitirilmesi ile birimlerden gönderilen Taşınır Cetvellerini konsolide ederek Üniversitemizin Taşınır Kesin Hesap Cetvelinin hazırlanması,

 Üçer aylık dönemler itibariyle tüketime yönelik çıkış işlemlerini muhasebeleştirmek.

 

 

 İç Kontrol Birimi

 İç kontrol sisteminin kurulması,

 İç kontrol standartlarının uygulanması 

 İç kontrol standarlarının  geliştirilmesi

 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak

  Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

 

 Ön Mali Kontrol Birimi

 Harcama birimlerince istenen bilgileri sağlamak ve mali konularda danışmanlık hizmeti vermek.

 İhale konularına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı sözleşme tasarılarında tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasına, yapım işlerinde iki milyon Türk Lirasına eşit olanların ve bu tutarı aşanların ön mali kontrolünü yapmak.

 Üniversite ödenek bilgilerinin yılı merkezi yönetim bütçe kanununa bütçe tertibine ayrıntılı harcama programına bütçe ödeneklerinin dağılım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol ederek ve uygun bulunan ödenek gönderme belgeleri veya ödenek gönderme belgeleri icmalinin ön mali kontrol işlemini üç iş günü içinde sonuçlandırılmasını sağlamak.

 Ödenek aktarma işlemlerinin kanun ve yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmalara yönelik ön mali kontrol işlemini yaptırmak. 

 Kadro dağılım cetvelleri, 190 sayılı genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararname ve kadro ihdas serbest bırakma ve kadro değişikliği ile kadroların kullanım usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile uygunluk sağlandıktan sonra ön mali kontrol işlemini yapmak.

 Üniversite seyahat kartı listelerini ve vize işlemlerini gerçekleştirmek.

 Üniversite seyyar görev tazminatı cetvellerinin vize işlemlerini gerçekleştirmek.

 Yılı merkezi yönetim bütçe kanunun belirlenen yetki çerçevesinde geçici işçi pozisyon sayılarının aylar ve birimler itibariyle dağılımını ön mali kontrole tabi tutarak vize işlemlerini gerçekleştirmek.

 Yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrolünü yapmak.

 Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak vize edilen cetvellere tip sözleşmeye uygun olarak Üniversitemizde çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ile ilgili mevzuatı gereğince Maliye Bakanlığı vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmeleri ön mali kontrole tabi tutmak.

 Ödeme emri ve Muhasebe İşlem Fişi belgesi ve eki belgeler üzerinde uygunluğu kontrol etmek.

 Birim ile ilgili yazışmaları yapmak ve dosyalamaları yapmak. 

 Konusu ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

 Bütçe Hazırlama ve Uygulama Birimi

 Kurumun bütçe çalışmalarını yapmak,bütçeyi hazırlamak,e-bütçe sistemine girişlerini tamamlayarak çoğaltmak.

 Kurum bütçesini TBMM ve Maliye Bakanlığına göndermek.

 Ayrıntılı Harcama programını hazırlamak,sistemde kayıtlarını gerçekleştirmek raporlamak ve arşivlemek

 Ayrıntılı Finansman programını hazırlamak,sistemde kayıtlarını gerçekleştirmek raporlamak ve arşivlemek

 Her Mali Yıl için Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporunu hazırlamak ve yayınlamak.

 e-bütçe sisteminden bütçe işlemlerini gerçekleştirirken tenkis,aktarma,ödenek gönderme,revize ve ödenek kontrollerini yapmak.

 Bütçe ile ilgili bütün yazışmaları yapmak.

 Kurum için SWOT analizi yaparak fırsatları,tehditleri,güçlü ve zayıf yönleri belirlemek

 Yatırım program teklifini hazırlamak

 Yıllık program izleme raporunu hazırlamak ve Kalkınma Bakanlığına göndermek

 Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile bütçe ve yatırım görüşmeleri yapmak

 Strateji planları ile bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına (BUMKO) gönderilir 

 Yatırım uygulama raporu hazırlanır ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir.

 Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 Performans Programı Hazırlama Birimi

 Performans programı çalışmalarını yapmak

 Performans programı çalışmalarını koordine etmek

 Performans programı  sisteme girişlerini yapmak,çoğaltmak 

 Performans programı ilgili kurumlara göndermek

 Performans ve kalite ölçütleri geliştirme çalışmaları yapmak 

 Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 Performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

 Belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak

Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

 İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak

 İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

 Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

 İdare faaliyet raporunu hazırlamak.

 İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

 Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.

 Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

 İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

 İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

 İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

 

 Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Birimi

 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

 İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve  performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak.

 Performansı analiz etmek ve yorumlamak.

 İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek.

 Bilgileri üst yöneticiye sunmak.

 

 Yönetim Bilgi Sistemi Birimi

 Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

 Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

 İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.