Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğünde Görevli Personel ve Görevleri                                                   

                                                                                    

                                                                                      Kadir ERDEMİR

                                                                                      Şube Müdürü

                                                                                                                                                                                                                                                                           

              Furkan YILMAZ                                                                                                                     Mine ÇİFTÇİ

 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                                                                                   Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                             

 

 a)   Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

ü  Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,

ü  Üniversitenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

ü  Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

ü  İdare faaliyet raporunu hazırlamak, Üniversitenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

ü  Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

ü  Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,

ü  Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

ü  Üniversitenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

ü  Üniversitenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

ü  Üniversitenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

ü  Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.

b)   Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Birimi

ü  Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

ü  Üniversite yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve  performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak,

ü  Performansı analiz etmek ve yorumlamak,

ü  Üniversite ve birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek,

ü  Bilgileri üst yöneticiye sunmak,

ü  Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.

c)    Yönetim Bilgi Sistemi Birimi

ü  Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,

ü  Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

ü  İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.