STRATEJİK YÖNETİM VE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 GÖREVLERİ

Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonu Kapsamında Yürütülecek Görevleri;

·       İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

·          Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

·          İdare faaliyet raporunu hazırlamak,

·          İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

·          İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

·          Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,

·          Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

·          İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

·          İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

·          İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu Kapsamında Yürütülecek Görevleri;

·          İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

·          İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

·          İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu Kapsaminda Yürütülecek Görevleri;

·          Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,

·          Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

·          İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.