Bütçe ve Performans Program Şube Müdürlüğünde Görevli Personel ve Görevleri

 

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                             Özgür UYSAL

                                                                                                                                                                   Bilgisayar İşletmeni

 

 

a)   Bütçe Hazırlama ve Uygulama Birimi

ü  Kurumun bütçe çalışmalarını yapmak, bütçeyi hazırlamak, e-bütçe sistemine girişleri tamamlamak,

ü  Kurum bütçesini TBMM ve Maliye Bakanlığına göndermek,

ü  Ayrıntılı finansman programını hazırlamak, sistemde kayıtlarını gerçekleştirmek raporlamak ve arşivlemek,

ü  Her mali yıl için Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak ve yayınlamak,

ü  E-bütçe sisteminden bütçe işlemlerini gerçekleştirirken tenkis, aktarma, ekleme, ödenek gönderme, revize ve ödenek kontrollerini yapmak,

ü  Bütçe ile ilgili bütün yazışmaları yapmak,

ü  Yatırım bütçe teklifini hazırlamak,

ü  Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu hazırlamak ve Kalkınma Bakanlığına göndermek,

ü  Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile bütçe görüşmeleri yapmak,

ü  Bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe teklifleri Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderilir,

ü  Kırşehir Valiliği ile koordinasyon halinde olarak, il koordinasyon kurulu toplantıları için gerekli verileri Valiliğe ulaştırmak,

ü  Konya Ovası Projesi kapsamında yatırımlarda meydana gelen harcamaları 3’er aylık dönemler itibariyle raporlamak,

ü  Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

b)   Performans Programı Hazırlama Birimi

ü  Performans programı çalışmalarını yapmak,

ü  Performans programı çalışmalarını koordine etmek,

ü  Performans programı  sisteme girişlerini yapmak,

ü  Performans programını ilgili kurumlara göndermek,

ü  Performans ve kalite ölçütleri geliştirme çalışmaları yapmak,

ü  Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ü  Performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

ü  Belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak,

 

ü  Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.