Bütçe ve Performans Müdürlüğü Görev Tanımı

Kurumun bütçe çalışmalarını yapmak, bütçeyi hazırlamak, e-bütçe sistemine girişlerini tamamlayarak çoğaltmak

Kurum bütçesini TBMM ve Maliye Bakanlığına göndermek

Performans programı çalışmalarını koordine etmek sisteme girişlerini yapmak, çoğaltarak ilgili kurumlara göndermek,

Ayrıntılı Harcama Programını hazırlamak, sistemde kayıtlarını gerçekleştirmek, raporlamak ve arşivlemek.

Ayrıntılı Finansman Programını hazırlamak, sistemde kayıtlarını gerçekleştirmek, raporlamak ve arşivlemek,

Her mali yıl için 6’şar aylık dönemler halinde kurumsal mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak ve yayınlamak

Personellerin izin işlemlerini düzenlemek

E-bütçe sisteminden bütçe işlemlerini gerçekleştirirken tenkis, aktarma, ödenek gönderme, revize ve ödenek kontrolleri işlemlerini yapmak, raporlamak, kayıtlarını tutmak ve saklamak

Bütçe yazışmalarını yapmak

Kendisine bağlı olan personelin ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli bilgi, beceri ve kurum kültürünü kazanmasını sağlamak

Kurum Bütçesinin kullanımında etkinlik ve verimliliği sağlamak

Kurum için SWOT analizi yaparak fırsatları, tehditleri, güçlü ve zayıf yönleri belirlemek

Birim mutemetlerine bütçe konusunda danışmanlık yapmak,

Daire Başkanlığının verdiği diğer görevleri yapmak,


 İş Akış Süreçleri

 A.F.P. Bağlı Dönemsel Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Yapılan Ödenek Serbest Bırakma İşlemleri İş Akış Süreci

 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akış Süreci

 Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlıkları İş Akış Süreci

 Ödenek Aktarma İşlemleri İş Akış Süreci

 Ödenek Ekleme İşlemleri İş Akış Süreci

 Ödenek Gönderme İşlemleri İş Akış Süreci