İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


                         

 

 ‘‘ KONTROLLÜ YAŞAM HAYAT KURTARIR,  İÇ KONTROL MAKUL GÜVENCE SAĞLAR ’’

 

 
  

                                                                                                                      

İÇ KONTROL SİSTEM SÜRECİ

 

 İÇ KONTROL STANDARTLARI

            

 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

 

Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

       

           İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (2009-2016) tıklayınız…

      İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Revizesi (2017-2018) tıklayınız…

          İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Yürürlüğe Girmesi (2009-2016) tıklayınız… 

      İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Yürürlüğe Girmesi (2017-2018) tıklayınız…

      İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu Oluşturulması tıklayınız…

          Üniversitemizde ‘Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi’ Eğitimi Verildi (2016) tıklayınız…

          Üniversitemiz Birimleriyle İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgilendirme Yapıldı (2015) tıklayınız…

           Üniversitemiz Personeline  İç Kontrol Sistemi Hakkında Eğitim Verildi (2017tıklayınız…

     İç kontrol Çalışmaları Birim Görüşmeleri Üst Yazısı tıklayınız

           İç Kontrol Değerlendirme Anketi (2015) tıklayınız…

          İç Kontrol Değerlendirme Anketi (2016) tıklayınız…

     İç Kontrol Sistemi tanıtım broşürü  tıklayınız

     Kamu İç Kontrol Standartları Kitapçık tıklayınız…

           İç Kontrol Sistemi Web Sayfası tıklayınız…  

      Üniversitemiz Etik Kurul  tıklayınız…  

           Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tıklayınız…

    Standart: 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

             Üniversitemizin Misyonu tıklayınız...

              Üniversitemizin Vizyonu  tıklayınız…

              Başkanlığımızın Misyonu tıklayınız…

               Başkanlığımızın Vizyonu tıklayınız…

               Başkanlığımız Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukla tıklayınız

               Üniversitemizin Akademik Organizasyon Yapısı tıklayınız…    

              Üniversitemizin İdari Organizasyon Yapısı tıklayınız…

              Başkanlığımızın Kuruluş ve Teşkilat Yapısı tıklayınız…

              Başkanlığımızın Hassas Görevleri   tıklayınız…

  Başkanlığımızın Hizmet Rehberi   tıklayınız…

     Standart: 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

     Standart: 4. Yetki Devri

2.  RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

     Standart: 5. Planlama ve Programlam

     2015-2019 Stratejik Plan  tıklayınız…     

   2017-2021 Stratejik Plan tıklayınız…                                                                             

     Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

   Başkanlığımızın Süreç Risk Değerlendirmesi  tıklayınız…

   3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

    Standart: 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

    Standart: 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

              Mali Süreçler tıklayınız…     

   

    Standart: 9. Görevler Ayrılığı

    Standart: 10. Hiyerarşik Kontroller

    Standart: 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

    Standart: 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

    Standart: 13. Bilgi ve İletişim

    Standart: 14. Raporlama

   Üniversitemiz  Birimlerine  Yapılan Anketler Sonucunda İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Uygulanabilirlik Kapsamındaki Raporu (2017)  tıklayınız...

   İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu (2017 Yılı Birinci Altı Ay)   tıklayınız…

   İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu (2016 Yılı Birinci Altı Ay)   tıklayınız…

   İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu (2016 Yılı İkinci Altı Ay)    tıklayınız…

  İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu (2015 Yılı Birinci Altı Ay)   tıklayınız…  

   İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu (2015 Yılı İkinci Altı Ay)   tıklayınız…  

                                                                                                                                                                                           

  Standart: 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

 

  Standart: 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

 

 5. İZLEME STANDARTLARI

  Standart: 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

  İç Kontrol izleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı (2016)  tıklayınız…

  İç Kontrol izleme ve Yönlendirme Kurulu İkinci Toplantısı Yapıldı (2016)  tıklayınız…

  İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu  Toplantısı Yapıldı (2017)  tıklayınız…

  İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge tıklayınız…

  Standart: 18. İç Denetim