Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğünde Görevli Personel ve Görevleri 

 

 

 Kadir ERDEMİR

Şube Müdürü

 

  

ü  Muhasebe    Yetkilisi,    5018    sayılı    Kanunda    tanımlanan    muhasebe    hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumludur,

ü  Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek,

ü  Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,

ü  Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,

ü  Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,

ü  Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

ü  Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,

ü  Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

ü  Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,

ü  Hesabını  kendinden  sonra  gelen  muhasebe  yetkilisine  devretmek,  devredilen  hesabı devralmak,

ü  Muhasebe birimini yönetmek,

ü  Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

 

                                                              

                                                                                             

     Hasan Hüseyin ÖZTAŞ                                                                                                                          

                Şef                                                                                                                                         

 

a)              Projeler Birimi

ü  Tübitak projelerinin takibi ve TTS sistemine girişlerinin yapılması,

ü  Bilimsel  araştırma  projeleri  kapsamında   yapılan  bütün  evrakların  incelenmesi    ve   ödemelerinin yapılması,

ü  Bütçe giderlerinin proje bazında tahakkuk –tahsillerinin yapılması,

ü  Farabi  ödemelerinin ve takibinin yapılması,

ü  Erasmus  ödemelerinin ve takibinin yapılması,

ü  ÖYP ödemelerinin ve takibinin yapılması,

ü  Mevlana ödemelerinin ve takibinin yapılması,

ü  Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

                                                                                                                             

   Semiha AVCI FAŞDAK                                                                                                                               Fadime KARACA AVCU

               Şef                                                                                                                                                           Şef

                                                             

 

b)          Maaş ve Özlük Hakları Birimi

 

ü  Maaş ve diğer özlük hakları ödeme emri belgelerinin kontrolünü yapmak ve zamanında ödenmesini sağlamak,

ü  Ek ders ve fazla çalışma ödemelerinin kontrolünü yapmak ve zamanında ödemesini sağlamak,

ü  Kefalet  kesintilerinin  ödemesini  yapmak  ve  kefalet  sandığına  aylık  ve  üçer     aylık  dönemlerde bildirimde bulunmak,

ü  Sendika aidatlarının takibini yapmak ve ilgili kurumlara ödemek,

ü  Sosyal güvenlik kesintilerinin takibini yapmak ve zamanında Sosyal Güvenlik  Kurumuna ödemeleri gerçekleştirmek,

ü  İcra kesintilerinin ödemelerini ve gerekli yazışmalarını yapmak,

ü  Kişi borçlarının takibi ve yazışmalarını yapmak,

ü  Döner sermaye ve diğer ek ödemelere ait vergi matrahlarının KBS üzerinden onayını yapmak,

ü  İş-kur ile yapılan protokol çerçevesinde çalışan personelin maaş ve SGK kesintilerinin ödemesini yapmak,

ü  657   sayılı   Kanunun   4/c   maddesi   kapsamında   çalışan   personelin   maaş   ve SGK kesintilerinin ödemesini yapmak,

ü  Kısmı zamanlı çalışan öğrencilerin maaş ve SGK kesintilerinin ödemesini yapmak,

ü  Yabancı uyruklu çalışan personelin maaş ve SGK kesintilerinin ödemesini yapmak,

ü  Banka  ile  yapılan  promosyon  protokolü  çerçevesinde  promosyonlarını  aylık    almak isteyen personelin listesini her ay bankaya göndermek,

ü  Harcama  birimlerinden  gelen  maaş  promosyon  taahhütnamelerini  6  aylık   periyotlar halinde bankaya göndermek,

ü  Cari transferler adı altında %20 ek karşılıkları makam-temsil tazminatı ve emekli ikramiyelerinin ödeme emri belgelerinin kontrolünü yapmak ve zamanında ödenmesini sağlamak,
ü  Personel Daire Başkanlığı tarafından başkanlığımıza gönderilen kefalet senetlerinin nazım hesaplara kaydını yapmak,
ü  Mali kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetim ve harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti yapmak,
Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak
 
 

 

 

                                                                                                

                            Elif GÖZ                                                                                        Mustafa AKANOĞLU

                    Bilgisayar İşletmeni                                                                                Bilgisayar İşletmeni

 

c)          Takip ve Kontrol Birimi

 

ü  Öğrenci harç iadelerinin takibi ve iadesi,

ü  Günlük yevmiyelerin ayrılması, düzenlemesi ve arşivlenmesi,

ü  Ödeme emirlerinin işlem ve onay numaralarının alınması,

ü  Gönderme emri listelerinin oluşturulup bankaya teslimi ve banka dekontlarının alınması,

ü  Banka hesaplarının takibi ve banka hesap ekstrelerinin kapatılması,

ü  Üniversitemize ait verginin beyanı ve ödemesinin yapılması,

ü  Jüri üyeleri ücret ödeme evraklarını incelemek,

ü  Geçici ve sürekli görev yolluk ödeme belgelerinin kontrolü ve ödemesini yapmak,

ü  Satınalma evraklarının kontrolü ve ödemesinin yapılması,

ü  Birim ile ilgili yazışmaları yapmak, 

ü  Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.

 

    d) Emanetler Birimi

 ü  Kişi veya kurumlardan kesilen SGK ve vergi borçlarının tahakkuk, tahsil ve ödemelerinin yapılması,

ü  İhale dosyaları taahhüt kartlarının oluşturulması ve düşümlerinin yapılması,

ü  Bütçe Kanunu ile Üniversite adına tahakkuk eden hazine yardımlarının takibini yapmak ve aylık nakit talebinde bulunmak,

ü  Üniversite gelirlerinin takibini ve muhasebe kayıtlarını yapmak,

ü  Kesin hesap hazırlamak ve süresinde ilgili yerlere göndermek,

ü  Üçer aylık dönemler itibariyle tüketime yönelik çıkış işlemlerini muhasebeleştirmek,

ü  Şartname gelirini muhasebeleştirmek, 

ü  Geçici ve kesin teminatların muhasebeleştirilmesi ve iadesini yapmak,

ü  Avans ve kredi takiplerinin yapılarak zamanında kapatılmasını sağlamak,

ü  Ay sonu ve yılsonu işlemlerini yapmak,

ü  Birim ile ilgili yazışmaları yapmak,

Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak

 

                                                                                                    

                                                                                                            Ümit GÜNEŞLİ

                                                                                                  Taşınır Konsolide Yetkilisi

 

 

 

 e)          Taşınır İşlemleri Birimi

 

ü  Üniversite birimlerinin satın aldıkları malzemelerin taşınır işlem fişinin gerekli olup olmadığı, eğer varsa oluşturulan taşınır işlem fişlerinin kontrolü ve düzenli kayıt altına alınmasının sağlanması,

ü  Üniversite birimlerin devir yolu ile aldıkları ya da bağış yapılan taşınırların kontrol edilerek kayıtlara geçirilmesi,

ü  Üniversite birimlerinin üçer aylık dönemlerde yapmış oldukları tüketim malzemesi çıkışlarının kayıtlara geçirilmesi,

ü  Üniversite birimlerinin yapmış oldukları taşınır malların kayıttan çıkarılması işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü, evraklarının incelenmesi ve kayıtlara geçirilmesi,

ü  Üniversite birimlerinin TKYS ve Taşınır Muhasebe raporlarının kontrolü ve oluşan uyuşmazlıkların araştırılması ve giderilmesi,

ü  Üniversite    birimlerinin     yılsonu    işlemlerinin     sistem    üzerinden    kontrol    edilerek

oluşabilecek hataların önlenmesi ve düzeltme işlemlerinin yapılması,

ü  Yılsonu işlemlerinin bitirilmesi ile birimlerden gönderilen Taşınır Cetvellerini konsolide ederek Üniversite Taşınır Kesin Hesap Cetvelinin hazırlanması,

ü  Üçer aylık dönemler itibariyle tüketime yönelik çıkış işlemlerini muhasebeleştirmek,

ü  Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.