Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü Görev Tanımı 

Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuata göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek

Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek

Para ve parayla ifade edilen değerler ile envanteri saklamak, ilgililere vermek veya göndermek

Muhasebe işlemlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutmak. mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

Gerekli bilgi ve raporları Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek

Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak

Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

Muhasebe birimini yönetmek

Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak

Ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrol edilmesi

Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililere geri verilmesi

Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmek

Say2000i ve KBS sisteminin düzenli çalışmasını sağlamak

Yapılan harcamaların harcama belgeleri yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol etmek

Harcama yetkilisi mutemetlerine yol göstermek

Üniversitemizin yönetim dönemi ve kesin hesabını hazırlayıp ilgili yerlere göndermek.

Kendisine bağlı olan personelin ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli bilgi, beceri ve kurum kültürünü kazanmasını sağlamak

Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak

 

 İş Akış Süreçleri

 Ay Sonu İşlemleri İş Akış Süreci

 Bilimsel Araştırma Proje İşlemleri İş Akış Süreci

 Cari Harcamalara Ödenek Revize İşlemleri İş Akış Süreci

 Ekders Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

 Emanet İşlemleri İş Akış Süreci

 Gelir Tahsilatı İşlemi İş Akış Süreci

 Harcırah Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

 Kişilerden Alacaklar İşlemleri İş Akış Süreci

 Maaş Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

 Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

 Say2000i Sistemine Personel Kaydının Düşülmesi İşlemi İş Akış Süreci

 Say2000i Sistemine Personel Kayıt İşlemi İş Akış Süreci

 Tahsilat İşlemi İş Akış Süreci

 Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İşlemi İş Akış Süreci

 Teminat Mektubu İadesi İş Akış Süreci

 Teminat Mektubu Kayıt İşlemi İş Akış Süreci

 Yevmiyelerin Arşivlenmesi İş Akış Süreci

 Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci

 Yönetim Dönemi Hesabı Hazırlık İş Akış Süreci