DŞ-001-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

   DŞ-002-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

   DŞ-003-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

   DŞ-004-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

   DŞ-005-2809 Sayılı YÖK Teşkilat Kanunu

   DŞ-006-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

   DŞ-007-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

   DŞ-008-3843 Sayılı İkinci Öğretim Kanunu

   DŞ-009-2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

   DŞ-012-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

   DŞ-016-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

   DŞ-021-4857 Sayılı İş Kanunu

   DŞ-026-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  DŞ-027-Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

   DŞ-028-Taşınır Mal Yönetmeliği

   DŞ-029-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

   DŞ-030-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

   DŞ-048-Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

   DŞ-059-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

   DŞ-061-Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

   DŞ-066-Kamu İhale Genel Tebliği

   DŞ-067-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

   DŞ-068-6245 Sayılı Harcırah Kanunu

   DŞ-069-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

   DŞ-070-Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

   DŞ-077-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

   DŞ-078-ÖYP Programına İlişkin Usul ve Esaslar

   DŞ-079-YÖK Bap Yönetmeliği

   DŞ-081-Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

   DŞ-093-YÖK Mevlana Yönetmeliği

   DŞ-138-Sayıştay Kanunu

   DŞ-142-Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

   DŞ-145-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

   DŞ-148-Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

   DŞ-149-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

   DŞ-150-Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

    DŞ-151-2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

   DŞ-152-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

   DŞ-153-2489 sayılı Kefalet Kanunu

   DŞ-154-Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

   DŞ-155-Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

   DŞ-156-213 sayılı Vergi Usul Kanunu

   DŞ-157-Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul Ve Esaslar

   DŞ-158-7201 sayılı Tebligat Kanunu

   DŞ-159-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

   DŞ-160-Yükseköğretimde Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

   DŞ-161-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğ

   DŞ-162-4749  sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

   DŞ-163-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

   DŞ-163-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

   DŞ-164-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

   DŞ-165-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

   DŞ-166-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

   DŞ-167-Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümler Kanunu

   DŞ-168-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik

   DŞ-169-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi Ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul Ve Esaslar

    DŞ-170-Kamu Konutları Yönetmeliği

   DŞ-171-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ

   DŞ-172-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi

   DŞ-173-İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar

   DŞ-174-Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

   DŞ-175-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

   DŞ-176-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

   DŞ-177-2016 yılı Kamu İhale Tebliği

   DŞ-178-Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

   DŞ-179-2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri

   DŞ-180-2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazı

   DŞ-181-2017-2019 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi

   DŞ-182-2016 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

   DŞ-183-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

   DŞ-184-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

   DŞ-185-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ(Sıra No:43) Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme

   DŞ-186-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 26) (Taşınır Kod Listesi)

   DŞ-187-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 47) Amortisman ve Tükenme Payları

   DŞ-188-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No: 15) Teminat Mektupları

   DŞ-190-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:17) Döner Sermaye İşlemleri

   DŞ-191-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No :18) Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler

   DŞ-192-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:19) Mahsup İşlemleri

   DŞ-193-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 20) Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

   DŞ-194-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:22) Kesin Hesap Kanun Tasarılarına İlişkin Cetveller

   DŞ-195-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:22) Kesin Hesap Kanun Tasarılarına İlişkin Cetveller

   DŞ-196-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:24) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

   DŞ-197-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 31) Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı

   DŞ-198-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 32) Taşınırların Geçici Tahsisi

   DŞ-199-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:46 ) Genel Yönetim Mali İstatistikleri

   DŞ-200-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 34) Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi

   DŞ-201-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:38) Muhasebe Yetkililerince Yapılacak Yetki Devri

   DŞ-202-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları

   DŞ-212-Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi ve Formu

   DŞ-213-Kişi Borcu Tablosu Formu

   DŞ-219- Hazine Yardım Talep Tablosu

   DŞ-256-Aile Yardım Formu

   DŞ-257-Aile Durumu Bildirimi Formu

   DŞ-258-Harcama Talimatı

   DŞ-259-Muayene Komisyon Tutanağı

  DŞ-260-Piyasa Araştırma Tutanağı

  DŞ-261-Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu 

 DŞ-263-Satınalma Onay Belgesi

 DŞ-264-Teklif Mektubu

 DŞ-265-Yaklaşık Maliyet Cetveli

DŞ-266-İhale Komisyonu Karar Tutanağı

 DŞ-268-Yurtiçi-Yurtdışı Geçiçi Görev Yolluğu Bildirimi

    DŞ-272-5434 Öncesi Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli

  DŞ-273-5510 Sonrası Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli