Bütçe ve Performans Program Şube Müdürlüğünde Görevli Personel ve Görevleri

 

 

                                                                                                                                                                                                         

     Özgür UYSAL

                                                                                                    Şube Müdürü

 

                                                                                                                      

         a)   Bütçe Hazırlama ve Uygulama Birimi

ü  Kurumun bütçe çalışmalarını yapmak, bütçeyi hazırlamak, e-bütçe sistemine girişleri tamamlamak,

ü  Kurum bütçesini TBMM ve Maliye Bakanlığına göndermek,

ü  Ayrıntılı finansman programını hazırlamak, sistemde kayıtlarını gerçekleştirmek raporlamak ve arşivlemek,

ü  Her mali yıl için Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak ve yayınlamak,

ü  E-bütçe sisteminden bütçe işlemlerini gerçekleştirirken tenkis, aktarma, ekleme, ödenek gönderme, revize ve ödenek kontrollerini yapmak,

ü  Bütçe ile ilgili bütün yazışmaları yapmak,

ü  Yatırım bütçe teklifini hazırlamak,

ü  Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu hazırlamak ve Kalkınma Bakanlığına göndermek,

ü  Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile bütçe görüşmeleri yapmak,

ü  Bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe teklifleri Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderilir,

ü  Kırşehir Valiliği ile koordinasyon halinde olarak, il koordinasyon kurulu toplantıları için gerekli verileri Valiliğe ulaştırmak,

ü  Konya Ovası Projesi kapsamında yatırımlarda meydana gelen harcamaları 3’er aylık dönemler itibariyle raporlamak,

ü  Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

b)   Performans Programı Hazırlama Birimi

ü  Performans programı çalışmalarını yapmak,

ü  Performans programı çalışmalarını koordine etmek,

ü  Performans programı  sisteme girişlerini yapmak,

ü  Performans programını ilgili kurumlara göndermek,

ü  Performans ve kalite ölçütleri geliştirme çalışmaları yapmak,

ü  Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ü  Performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

ü  Belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak,

ü  Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

                                                             

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                             

                          Furkan YILMAZ                                                                                          Mine ÇİFTÇİ

                 Mali Hizmetler Uzmanı                                                                              Mali Hizmetler Uzmanı                           

 

          c)   Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

ü  Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,

ü  Üniversitenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

ü  Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

ü  İdare faaliyet raporunu hazırlamak, Üniversitenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

ü  Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

ü  Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,

ü  Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

ü  Üniversitenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

ü  Üniversitenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

ü  Üniversitenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

ü  Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.

d)   Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Birimi

ü  Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

ü  Üniversite yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve  performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak,

ü  Performansı analiz etmek ve yorumlamak,

ü  Üniversite ve birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek,

ü  Bilgileri üst yöneticiye sunmak,

ü  Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.

e)    Yönetim Bilgi Sistemi Birimi

ü  Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,

ü  Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

ü  İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

 

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-16 06:08:29
Guncelleme Tarihi: 2022-04-12 12:23:29