İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünde Görevli Personel ve Görevleri

 

 

                                                                                                      

                                                                         

  Fatih Musab YILMAZ                                    Aysel COŞKUN                                           Döne KURAK AYDOĞAN

 Mali Hizmetler Uzmanı                    Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                              Bilgisayar İşletmeni

 

a) İç Kontrol Birimi

 

üİç kontrol sisteminin kurulması,

üİç kontrol standartlarının uygulanması,

üİç kontrol standartlarının geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,

üÜniversitenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

üBaşkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.

 

b) Ön Mali Kontrol Birimi

 

 ü İhale konularına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı sözleşme tasarılarında tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasına, yapım işlerinde iki milyon Türk Lirasına eşit olanların ve bu tutarı aşanların ön mali kontrolünü yapmak,

 

ü Üniversite ödenek bilgilerini; yılı merkezi yönetim bütçe kanununa, bütçe tertibine, ayrıntılı finansman programına, bütçe ödeneklerinin dağılım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol ederek ve uygun bulunan ödenek gönderme belgeleri veya ödenek gönderme belgeleri icmalinin ön mali kontrol işlemini üç iş günü içinde sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

ü Ödenek aktarma işlemlerinin kanun ve yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca Üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmalara yönelik ön mali kontrol işlemini  yapmak,

 

ü Kadro dağılım cetvelleri, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  ve  Kadro  İhdası, Serbest  Bırakma  ve  Kadro  Değişikliği  ile   Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile uygunluk sağlandıktan sonra ön mali kontrol işlemini yapmak,

 

ü Yılı merkezi yönetim bütçe kanunun belirlenen yetki çerçevesinde geçici işçi pozisyon sayılarının aylar ve birimler itibariyle dağılımını ön mali kontrole tabi tutarak vize işlemlerini gerçekleştirmek,

 

ü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibarıyla dağılımını gösteren listelerin ön mali kontrol işlemini yapmak,

 

ü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak vize edilen cetvellere tip sözleşmeye uygun olarak Üniversitede çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ile ilgili mevzuatı gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmelerin ön mali kontrole tabi tutmak,

 

ü Harcama birimlerince istenen bilgileri sağlamak ve mali konularda danışmanlık   hizmeti vermek,

 

ü İlgili yazışmaları ve dosyalamaları yapmak,

 

ü Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.

               

 

Olusturulma Tarihi:2016-05-04 11:48:53
Guncelleme Tarihi: 2022-02-16 06:04:08